Fundacja Strefa Zieleni, propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny.

Wartościami, które są nam bliskie są równość i sprawiedliwość społeczna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, wolność światopoglądowa, rozdział Państwa od Kościoła, wolność słowa i wolny obieg informacji, społeczeństwo oparte na wiedzy.

Chcemy wspierać działania na rzecz budowy zielonej gospodarki - tworzenia nowych, wysokiej jakości miejsc pracy, rozwój energetyki odnawialnej, transportu publicznego oraz energooszczędnego budownictwa. Bliskie są nam idee społecznej odpowiedzialności biznesu, zielonej reformy podatkowej, wysokiej jakości polityki społecznej oraz usług publicznych.

Organizujemy debaty i wystawy, informujemy o najważniejszych działaniach obywatelskich, wydajemy publikacje, a nasi ludzie prezentują ekopolityczną wizję świata w mediach i na ulicach.

Zapraszamy na naszą stronę internetową!

Display your latest tweet by adding your Twitter username in the Stimulus Theme options panel.

Najnowsze wpisy:

maj23

Fundacja Strefa Zieleni wspiera oświadczenie VIII Kongresu Kobiet

Baner 8kk

Fundacja Strefa Zieleni  od trzech lat koordynuje Centrum Zielone na Kongresie Kobiet, ze wsparciem Fundacji im. Heinricha Bölla. Prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni, Ewa Sufin-Jacquemart, jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Staramy się uwrażliwiać kobiety na te kluczowe w dzisiejszym świecie kwestie jakimi są: zapewnienie biologicznych warunków życia i zdrowia dla naszych dzieci i wnuków, zachowanie dla przyszłych pokoleń nieodnawialnych cennych zasobów i zachowanie jak największej różnorodności gatunkowej zwierząt i roślin. Robimy to, bo jesteśmy Zieloną fundacją i naszym celem statutowym jest „promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działanie na rzecz środowiska naturalnego”.

Ale jako Zielona fundacja promujemy przede wszystkim szeroką wizję innego, zrównoważonego, bardziej demokratycznego, otwartego, tolerancyjnego, nie opartego na przemocy, a na dialogu, lepszego społeczeństwa, państwa i świata. W związku z tym naszymi statutowymi celami są także m.in.: „promocja demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych”, „propagowanie idei równości szans i równego statusu bez względu na narodowość i rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, płeć i orientację seksualną, wiek i stan zdrowia, pochodzenie społeczne i stan majątkowy”, „wspieranie kultury, sztuki i niezależnych mediów; promowanie wolnego obiegu informacji i treści kulturowych”, czy też „wspieranie dialogu i współpracy między społecznościami i jednostkami; promocja pokojowego współistnienia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy”.

Dlatego w pełni wspieramy oświadczenie VIII Kongresu Kobiet i solidaryzujemy się z jego przesłaniem. My też „będziemy wspierać wszelkie inicjatywy obywatelskie na rzecz wolności, demokracji, swobodnego rozwoju społeczeństwa otwartego, praw indywidualnych obywateli i obywatelek. Jesteśmy i będziemy po stronie demokracji, praworządności, równości i europejskości.

Ale będziemy także wspierać wszelkie inicjatywy przeciwstawiające się destrukcyjnej dla przyrody polityce aktualnego rządu , który:

– zniszczył stuletnią niezależną instytucję powołaną do ochrony przyrody, Państwową Radę Ochrony Przyrody, odbierając jej niezależność i zastępując naukowców przyrodników i ekologów leśnikami i myśliwymi;

– dąży do zniszczenia Parków Narodowych wymieniając kolejno tych dyrektorów, którzy się opierają eksploatacyjnej wizji ochrony przyrody;

– wdraża politykę grabieży środowiska, poprzez działania takie jak masowe wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, jedynym naturalnym ekosystemie leśnym w Polsce uznanym przez UNESCO za światowe dziedzictwo przyrody;

– nie waha się bestialsko niszczyć świat żywy, np. poprzez decyzję taką jak całkowita eksterminacja dzików w 42 powiatach wschodniej Polski, poprzez odstrzał 40.000 zwierząt mimo okresu reprodukcyjnego;

– postrzega zwierzęta jako nieczujące, pozbawione inteligencji, kierujące się tylko instynktem, służące człowiekowi przedmioty.

Oświadczamy, ze jako Zielona fundacja będziemy konsekwentnie bronić ochrony przyrody i poszanowania praw zwierząt – czujących, zasługujących na ochronę przed okrucieństwem i cierpieniem istot, którym należy się przestrzeń do życia oraz nadanie i poszanowanie przysługujących im praw.

https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/oswiadczenie_viii_kongresu_kobiet

 

maj16

Potępiamy atak na demokrację w zakresie ochrony przyrody

Bialowieza-zubr

Fundacja Strefa Zieleni stanowczo potępia atak na demokrację w zakresie ochrony przyrody podjęty przez ekipę rządzącą, pod dyktando ministra środowiska Jana Szyszko.

Podpisujemy się pod stanowiskiem najważniejszych organizacji ekologicznych, które wyraziły swój sprzeciw i zaniepokojenie z powodu zniszczenia neutralności Państwowej Rady Ochrony Przyrody funkcjonującej od 1919 roku jako organ apolityczny złożony z najwybitniejszych specjalistów i praktyków w zakresie ochrony przyrody.

W stanowisku czytamy:

Państwowa Rada Ochrony Przyrody, jak dotąd apolityczny organ, opiniujący działania związane z ochroną przyrody w Polsce, przestała istnieć w dotychczasowym składzie. Minister Środowiska skorzystał ze zmiany w prawie, przeprowadzonej już w tym roku przez parlament nowej kadencji, która pozwala mu na manipulowanie składem Rady. Odwołanie członków PROP jest karą za ich poglądy odmienne od wizji obecnego rządu. Decyzja Ministra Środowiska może oznaczać koniec niezależności Państwowej Rady Ochrony Przyrody – organu, który od niemal stu lat konsekwentnie i bezkompromisowo stał na straży ojczystej przyrody – uważają organizacje ekologiczne.

Stanowisko organizacji ekologicznych można przeczytać tu: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,1257

Wygląda na to, że obawy organizacji ekologicznych są jak najbardziej uzasadnione, gdyż równolegle rozpoczął się proces wymiany dyrektorów parków narodowych: po dyrektorze Białowieskiego Parku Narodowego odwołano dyrektorów parków biebrzańskiego i świętokrzyskiego. Kto następny? Czy wszystkie parki narodowe otrzymają dyrektorów leśników? A może po prostu parki narodowe zostaną ostatecznie włączone do Lasów Państwowych, aby jeszcze bardziej ułatwić wycinki najwartościowszych drzewostanów i komercyjne polowania na dziką zwierzynę (w tym chronioną jak w przypadku żubra) w najpiękniejszych lasach Polski, dla jeszcze większych zysków leśników ? Niewątpliwie możemy się też spodziewać powrotu zmian w prawie łowieckim, oczywiście ze szkodą dla zwierząt i ekosystemów.

Nadwyrężoną demokrację po rządach PIS będzie można być może przywrócić, zdewastowaną przyrodę i przetrzebioną dziką zwierzynę być może będziemy odtwarzać przez kilka pokoleń.

 

kwi30

Gaz łupkowy nie jest ponad prawem

zajawka_PL

Dzień 28 kwietnia 2016 roku wpisuje się jako ważny dzień w historii naszych wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju, a przede wszystkim wody: Komisja Europejska zapowiedziała, że skieruje skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciw Polsce za nieprzestrzeganie prawa wspólnotowego odnośnie stosowania oceny oddziaływania na środowisko w procedurze służącej poszukiwaniom gazu łupkowego.

W ten sposób niebezpieczeństwa jakie stwarza dla środowiska i ludzi technologia szczelinowania hydraulicznego (frackingu) zostały oficjalnie potwierdzone na najwyższym szczeblu instytucji unijnych.

Procedura ta zwieńcza prawie dwuletnie zmagania społecznosci lokalnych (przede wszystkim protestujących 400 dni w obronie ziemi i wody rolników z Żurawlowa), organizacji i aktywistów w Polsce (skupionych w nieformalnym ruchu  Złupieni.pl) i NGOsów europejskich (Friends of the Earth EuropeFood and Water Europe), zmagających się z władzami, coraz dalej odstepującymi od obowiazujących w UE standardów ochrony środowiska, aby ułatwić zagranicznym i polskim inwestorom prace poszukiwawcze gazu łupkowego (zmniejszyć koszty), bez względu na cenę jaką zapłacą te i przyszłe pokolenia ludzi i cała żywa przyroda.

Pomimo unijnego obowiazku systematycznego przeprowadzania  oceny oddziaływania na środowisko, w polskim prawie nie tylko takiego obowiązku nie było, ale wręcz w zdecydowanej większości przypadków organ odpowiedzialny za „decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach” (wójt, burmistrz lub RDOŚ) nie ma nawet podstawy prawnej, aby w ogóle o taką ocenę wystąpić. Tylko rzadkie odwierty głębsze niż 5000 m, albo te położone w strefie przyrodniczo chronionej mogą (choć nie muszą) podlegać ocenie oddziaływania na środowisko. A koncesje zostały wydane nawet na Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych, które wciąż nie mają wyznaczonych stref ochronnych dla wrażliwych wód podziemnych.

Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni mówi:” Nie jest przyjemne gdy mój kraj jest sądzony przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ale woda to największe dobro jakie mamy, które musimy chronić za wszelką cenę i zostawić przyszłym pokoleniom, bo bez wody nie ma  ani sukcesu gospodarczego ani życia. Bardzo wiele osób czyniło wielkie wysiłki, aby przekonać rząd, a przede wszystkim Ministerstwo Środowiska, że fracking to bardzo niebezpieczna dla wody technologia i nie można podchodzić do niej z tak wielką nieodpowiedzialnością, tylko dla zysków. Bo gazu nie da się pić, a bezpieczeństwo energetyczne można osiągnąć ocieplając domy i korzystając z darmowego słońca i wiatru, a jak już wiercić, to po naturalne ciepło ziemi jakim jest geotermia. Tylko w ten sposób uda się utrzymać galopujące zmiany klimatu na znośnym dla ludzkości poziomie.” 

Pan minister Korolec dopiero gdy przestał pełnić swoją funkcję publicznie przeprosił za swój szkodliwy i niebezpieczny oportunizm. Jego dzisiejszy następca, a szczególnie wiceminister środowiska i pierwszy geolog kraju pan Orion-Jędrysek, wciąż wydaje się wierzyć w łupkowe obietnice.

Miejmy nadzieję, że sprawa w ETS, pierwsza odnosząca się do gazu łupkowego,  jasno i głośno potwierdzi zagrożenie dla środowiska, a przede wszystkim dla wody, jakie niesie ze sobą łupkowe szaleństwo i powstrzyma nowy rząd przed powielaniem błędów poprzedników.

 

kwi01

Zieloni w PE żądają wzmocnienia procedur dopuszczających GMO

Joe Brusky/Flickr/CC

Popieramy żądanie grupy Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim domagającej się wzmocnienia procedur unijnych dopuszczających na rynek europejski rośliny modyfikowane genetycznie, tzw. GMO.

Dyskredytowany przez przemysł biotechnologiczny profesor Gilles-Eric Séralini, wykazujący statystycznie istotne  rakotwórcze działanie na szczury genetycznie modyfikowanej kukurydzy Mon810 firmy Monsanto, wygrał wszystkie sprawy sądowe i udostępnił do oceny naukowców wszystkie dane podstawowe swoich badań, w przeciwieństwie do badań prowadzonych przez przemysł, zasłaniający się tajemnicą handlową.

Istnieją poważne przesłanki, że procedury obowiązujące w Unii Europejskiej, w wyniku których wprowadza się do użycia w UE rośliny genetycznie modyfikowane, są zdecydowanie niewystarczające.

„Aktualne, finansowane przez Unię Europejską badania zagrożeń związanych z GMO stanowią obrazę dla obywateli Europy z dwóch powodów: są oni nie tylko zmuszeni ponosić ekologiczne i zdrowotne koszty technologii, która nie przechodzi odpowiedniej oceny bezpieczeństwa, lecz również prosi się ich o finansowanie z własnych podatków projektów badawczych kierowanych przez przemysł.” twierdzą Zieloni.

Nas w Polsce to również dotyczy, gdyż zdecydowana większość polskich zwierząt hodowlanych, w szczególności 90% drobiu, jest karmiona paszami ze śruty sojowej GMO, importowanymi zza oceanu, mimo, że istnieją polskie badania naukowe udowadniające, że da się produkować pasze z roślin motylkowych uprawianych w Polsce, osiągając podobne wyniki pod względem zawartości białka i ceny.

Całość deklaracji Zielonych/EFA opublikowana została w Zielonych Wiadomościach: tu. Polecamy.

Zdjęcie: Joe Brusky, Flickr CC

mar26

Ministre de l’Environnement s’en prends à la forêt naturelle de Białowieża

Photo source: www.pracownia.org.pl

Commentaire des ONG (ClientEarth, Pologne Sauvage, Greenpeace, Fondation Greenmind, Atelier pour tous les êtres, WWF) suite à l’adoption par le ministre de l’Environnement polonais Jan Szyszko de l’Annexe au Plan d’Aménagement de Forêt de la commune forestière de Białowieża:
Ministre de l’Environnement Jan Szyszko a annoncé l’approbation des modifications au Plan d’aménagement forestier (PUL) de la commune forestière de Białowieża pour la période 2012-2021. Le ministre a approuvé l’augmentation de l’abattage des arbres dans cette commune forestière, et par la même occasion une violation irréversible des processus naturels se produisant dans la forêt, qui sont l’une des raisons pour lesquelles – bien au-delà du parc national et des réserves naturelles – cette forêt est inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.
La décision du ministre Szyszko est incompatible avec l’opinion des principalles instances scientifiques en Pologne, entre autres du Conseil National pour la Conservation de la Nature (PROP), du Conseil scientifique du Parc National de Bialowieza, du Comité de Préservation de la Nature de l’Académie Polonaise des Sciences, qui ont clairement declaré que l’abattage des arbres ne devrait pas être augmenté dans ce domaine forestier précieux. Cette décision reflète la perception de la forêt par le biais de la production du bois, ignorant complètement la base scientifique de la protection des écosystèmes forestiers dans leur ensemble. Se cacher derrière la nécessité de protéger la forêt contre la gradation de scolytes en progrès, est un abus énorme et l’introduction du public en erreur. La présence du scolyte dans la forêt, et sa gradation périodique, est un processus naturel, disparaissant progressivement de manière spontanée. La thèse de menace de viabilité des habitats protégés par la directive Habitats de l’UE n’est pas basée sur les faits.
La décision du ministre Szyszko montre clairement que non seulement il ne prends pas en compte l’avis du monde scientifique et ne permet pas de débat de fond, mais également qu’il ignore les obligations internationales de la Pologne quant à la protection de la forêt de Białowieża. L’augmentation significative des coupes peut provoquer l’ouverture d’une procédure contre la Pologne par la Commission Européenne en raison de la violation de l’intégrité du réseau Natura 2000. Des sanctions pour la violation du droit communautaire pourront etre par ailleurs imposées. Aussi bien la Commission Européenne que l’UNESCO ont envoyé des lettres au ministre Szyszko au sujet de cette infraction.
La forêt de Bialowieza est la forêt de plaine la plus précieuse en Europe et l’une des plus précieuses dans le monde. Sa plus grande valeur est une continuité des processus écologiques depuis des siècles, libres de l’intervention de l’homme, et une richesse d’espèces de plantes, d’animaux et de champignons. Par conséquent, l’ensemble de cette zone de nature sauvage devrait être doté d’un statut spécial et son territoire doit être sorti de l’obligation de gestion forestière en vertu de la Loi sur les forêts, qui concerne des peuplements arboricoles à caractère économique. Le respect des principes de protection Natura 2000, aussi bien que de ceux de l’objet du Patrimoine Mondial UNESCO exclut l’exploitation forestière, motivée par la lutte contre les parasites ou une autre mythologie ne trouvant pas son application dans la protection des écosystèmes naturels.

Photo: www.pracownia.org.pl

 

This theme is brought to you by Salesforce CRM. Follow us Facebook RSS