Solidarni z Żurawlowem – 15 lipca w Warszawie

Pikieta MŚ-15-07-2013 (2)

Z inicjatywy Fundacji Strefa Zieleni, reprezentującej ruch „Złupieni.pl”,  oraz Zielonych, kilkadziesiąt osób zebrało się w poniedziałek 15.07 przed Ministerstwem Środowiska by wziąć udział w pikiecie solidarnościowej z trwającym już 7 tygodni protestem w Żurawlowie. Z Żurawlowa przyjechała liczna reprezentacja rolników skrupulatnie monitorujących wszystkie poczynania firmy Chevron pragnącej poszukiwać na ich terenie gazu łupkowego. Rolnicy dyżurują 24/24 i śledzą wszelkie poczynania firmy Chevron, aby zapobiegać  łamaniu prawa i permanentnemu nieprzestrzeganiu procedur administracyjnych przez firmę Chevron.

Fundacja Strefa Zieleni przekazała do Ministerstwa kolejny wniosek o cofnięcie koncesji firmy Chevron na poszukiwanie gazu łupkowego (pierwszy taki wniosek złożyli niedawno sołtysi czterech miejscowości gminy Grabowiec). Protestujący przekazali również wodę ze studni w Rogowie, zanieczyszczoną po badaniach sejsmicznych w 2011 r. i niezdatną do picia do dziś. Sześć osób spośród zgromadzonych – czwórka mieszkańców Żurawlowa, przewodnicząca partii Zieloni Agnieszka Grzybek i prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni Ewa Sufin-Jacquemart – spotkało sie z v-ce Ministrem Środowiska Piotrem Woźniakiem, pełniącym również funkcję Głównego Geologa Kraju. Podczas trwającego półtorej godziny spotkania niestety nie padła ze strony rządowej żadna deklaracja, ani żadna propozycja rozwiązania konfliktu. Minister Woźniak zachęcił jedynie rolników z Żurawlowa do dalszego pilnowania przestrzegania prawa przez firmę Chevron. Minister stwierdził ponadto, że Ministerstwo Środowiska „nie decyduje” w sprawie koncesji wydobywczych, gdyż to wójtowie wydają decyzje środowiskowe, a Ministerstwo Środowiska „tylko podpisuje” koncesję, gdy wszystkie dokumenty są poprawne.  Niedawna zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek ministra Środowiska, która zlikwidowała podstawę prawną, na podstawiw której wójtowie mogli żądać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zdaniem ministra Woźniaka miała na celu zdjąć z wójtów obowiązek, do którego nie mieli kompetencji. Agnieszka Grzybek, powołując sie na głosowanie sprzed kilku dni w Komisji ds. środowiska  Parlamentu Europejskiego nakazujące obowiązkowe przeprowadzenie OOŚ na każdym etapie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego, podkreśliła, że UE dąży do zaostrzenia zabezpieczeń środowiskowych przy wydobywaniu gazu z łupków ze względu na bardzo duże i nieodwracalne zagrożenia, i stwierdziła, że nasze Ministerstwo Środowiska powinno też iśc tą drogą, broniąc środowiska, w interesie swoich obywateli i tych i przyszłych pokoleń Polaków. Minister Wożniak odpowiedział, że „to jest Pani zdanie, a my mamy inne”.

Ponadto Minister Woźniak stwierdził, że wydawanie koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego z zastosowaniem metody szczelinowania hydraulicznego na Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych nie jest sprzeczne z prawem wodnym, a firmy realizujące odwierty na pewno nie dopuszczą do żadnych przecieków, gdyż jest to sprzeczne z ich interesem ekonomicznym – w razie przecieku występuje obniżone ciśnienie  gazu i zmniejsza się wydajność produkcji.  Powiedział też, że zdementuje informację podawaną w mediach, jakoby wszystkie wykonane do tej pory odwierty były wykonane wadliwie: jakość cementu jest niewystarczająca dla tak głębokich odwiertów, co powoduje jego pękanie przy szczelinowaniu. Minister nie ustosunkował się do faktu, że koncesje zostały wydane na najlepszych terenach rolniczych w kraju i  że przeznaczenie takich terenów pod działalność górniczo-przemysłową jest marnotrastwem i wiąże się z wielką stratą ekonomiczną dla regionu i dla kraju, spowodowaną  utratą dużej części zdrowej żywności produkowanej w Polsce, którą będziemy musieli, zamiast ją eksportować, importować ją z zagranicy.

Czteroosobowa delegacja mieszkańców Żurawlowa udała się też na spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeuszem Nalewajkiem. Wyraził on zdziwienie, że wydane koncesje  obejmują tak żyzne tereny. Zobowiązał się do przekazania tych informacji Ministrowi Rolnictwa,  Stanisławowi Kalembie.

Po południu pikietujący przenieśli się do Łazienek Królewskich, by przekazać swoje stanowisko Ministrom Środowiska Polski, Francji i Niemiec, którzy organizowali wspólną konferencję prasową po spotkaniu w ramach Trójkąta Weimarskiego. Do stojących przed wejściem do Pałacu na wodzie wyszedł minister Marcin Korolec. Następnie protest przeniósł się pod Pałac Myśliwski, gdzie ministrowie spożywali lunch. Wychodzącego ministra ds. środowiska Francji Philippe’a Martin powitano adresowaną do niego po francusku prośbą o wywieranie presji na rząd polski, aby uznał, za prezydentem Francji François Hollandem i za premierem Francji Jean-Marc’iem Ayrault, niekwestionowalne zagrożenia dla środowiska i dla ludzi związane z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego i prawo społeczności lokalnych do decydowania o ich losie.

W ciągu dnia na ulicach Warszawy i w okolicach Parku Łazienkowskiego rozdano kilkaset ulotek na temat protestu w Żurawlowie, informujących m.in., że koncesje wydane firmie Chevron leżą na trzech największych udokumentowanych zbiornikach wód podziemnych w Polsce i na najlepszych glebach, czarnoziemach, stanowiących zaledwie 1% ziem uprawnych w Polsce.

011  

Wieczorem w „Zielonym Centrum M1” wyswietlono film Lecha Kowalskiego „Drill Baby Drill”, po którym odbyło się spotkanie-debata z mieszkańcami Żurawlowa. Wszyscy uczestnicy (m.in. obecna na spotkaniu p. Barbara Labuda),  wyrażali głębioką troskę z powodu wielkich zagrożeń jakie niesie ze sobą poszukiwanie i eksploatacja gazu łupkowego, dzielili się niezrozumieniem dla  obojętności na los ludzi i środowiska ze strony władz krajowych, wojewódzkich i samorządowych, oraz oburzeniem z powodu arogancji i nieprzestrzegania prawa ze strony firmy Chevron, jak i innych firm wydobywczych. Ani jedna z obecnych osób nie próbowała udowadniać rolnikom z Żurawlowa, że nie mają racji – wszyscy okazali im zrozumienie i zadeklarowali wsparcie. Jednogłośnie orzeczono, że film Lecha Kowalskiego „Drill Baby Drill” musi być pokazywany jak największej liczbie osób, aby wpływać na opinię publiczną i zmieniać fałszywy obraz korzyści wynikających z masowego wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

059051067 064

Pikieta – materiał niezależnej telewizji NTV: http://www.youtube.com/watch?v=RQW0LWJAsaQ

Twórczość Lecha Kowalskiego:  http://www.lechkowalski.com 

Occypy Chevron  w Żurawlowie: http://occupychevron.tumblr.com/

********************************************************************************************************************

Solidarity with Zurawlow – Warsaw, July 15

Out of an initiative by the “Strefa Zieleni” Foundation, who represents the “Zlupieni.pl” movement, as well as the Greens, dozens of people came together on Monday, July 15 in front of the Ministry of the Environment to take part in a solidarity picket supporting the now seven-week long protest in Zurlawlow. Present also, were a number of farmers from Zurawlow who have been diligently monitoring the activities of Chevron, the corporation who has been trying to search for shale gas in the area of their village. The farmers have been on duty 24 hours a day and are carefully following all of Chevron’s activities in order to prevent further law breaking and ongoing noncompliance with administrative procedures by Chevron.

The “Strefa Zieleni” Foundation handed the Ministry another motion requesting that they revoke Chevron’s licence to explore the area for shale-gas (the first motion was made not long ago by the provosts of four towns in the concession of Grabowiec). Protesters also presented the Ministry with water from a well in Rogow, polluted by seismic testing in 2011, that remains undrinkable today. Six of the dozens assembled in front of the Ministry – four residents of Zurawlow, the President of the Green Party, Agnieszka Grzybek, and the Director of the “Strefa Zieleni” Foundation, Ewa Sufin-Jacquemart – met with the Deputy Minister of the Environment and Chief Geologist of Poland, Piotr Wozniak. Unfortunately, during the hour and a half meeting, neither proposals for resolving the conflict, nor any declarations were made on the side of the government. Minister Wozniak simply encouraged the farmers from Zurawlow to continue monitoring Chevron to ensure they follow the law. Moreover, the Minister claimed that the Ministry of the Environment “does not make decisions” about extractive licences since it is at the level of the voyts (mayors) that environmental decisions are made, and the Ministry of the Environment “simply signs” licences, when all of the documents are in order.

According to Minister Wozniak, the goal of recent changes made by the Ministry Council to motions by the minister of the Environment, which eliminated the legal grounds, on which voyts could demand environmental assessments, was to free voyts of obligations in which they had no expertise. Agnieszka Grzybek, referring to voting that occurred a few days ago at the European Parliament Environment Committee which requires obligatory environmental assessment at each stage of exploration and extraction of shale gas, underlined that the EU aims to strengthen environmental protection in extracting shale gas considering the very big and irreversible threat, and she argues that the Polish Ministry of the Environment should also go in that direction, defending the environment, in the interest of citizens and future generations of Polish people. Minister Wozniak responded by saying that, “this is your [Ms. Grzybek’s] opinion, we have a different one.”

Moreover, Minister Wozniak suggested, that giving licences for shale gas exploration and extraction using hydraulic fracturing on major groundwater reservoirs is not against water laws, and companies that frack would surely never allow for leaks, since this is against their economic interests – in cases of leaks, gas pressure decreases and the output also decreases. Wozniak also said that he denies information given by the media that suggests that all of the drillings done until now have been faulty: the quality of cement is not high enough to remain intact in such deep boreholes, which causes it to crack during fracking. The Minister did not comment on the fact that licences were granted on some of the richest farmland in the country and that allocating these territories to use for mining and industry is a waste of this rich farmland and will create great economic losses for the region and for Poland, and it sacrifices access to healthy food produced in Poland, which we will now have to import from other countries, instead of exporting it.

The four person delegation of residents from Zurawlow also met with Deputy Secretary of State in the Ministry of Agriculture and Rural Development, Tadeusz Nalewajka. He expressed surprise at the fact that a licence was granted that covers such fertile land. He promised that he would pass this information on to the Minister of Agriculture, Stanislaw Kalemba.

In the afternoon, the protest mowed to “Lazienki Krolewskie” to make their demands known to the Polish, French, and German Ministries of the Environment, who had organized a press conference after a meeting of the Weimark Triangle. Minister Marcin Korolec came to meet the picketers standing at the entrance to the Palace. Next, the protest mowed to Mysliwski Palace, where the ministers were having lunch. As French Minister of the Environment, Philippe Martin exited he was addressed in French for his help in pressuring the Polish government, to acknowledge, on behalf of French President, Francois Holland and French Premier Jean-Marc Ayrault,  the unquestionable threat caused by fracking, to the environment and to people affected by exploration and extraction of shale gas, as well as to acknowledge the right of communities to decide for themselves, locally, their fate.

Hundreds of leaflets about the protest in Zurawlow were distributed throughout the day on the streets of Warsaw and in the area of Lazienkowki Park. The leaflets informed readers that the licence granted to Chevron is for exploration on three of the largest water reservoirs in Poland and on the most fertile farmland in the country. The soil, black earth, found in the area is only found on 1% of farmland in Poland.

In the evening, in the “Zielone Centrum M1” there was a film screening of  “Drill Baby Drill,” by Lech Kowalski. After the film, there was a meeting and discussion with residents of Zurawlow. Everyone who was present at the meeting (including Ms. Barbara Labuda, a hero of “Solidarność” and former Ambassador in Luxembourg), expressed deep concern for the environmental threat caused by shale gas exploration and extraction, and shared their incredulity at the indifference of the Polish federal, regional, and local government towards the environment and the local people, as well as outrage at Chevron as well as other extractive companies for their arrogance and disrespect for the law. Not one person at the meeting tried to convince the residents of Zurawlow that they are wrong in their position – everyone present expressed understanding and declared their support for the farmers. There was unanimous support for the suggestion that Lech Kowalski’s film, “Drill Baby Drill” must be shown to as many people as possible to inform the public and to counter the false image of the benefits of mass shale gas extraction in Poland.

http://www.lechkowalski.com         http://occupychevron.tumblr.com/

********************************************************************************************************************

Solidarité avec Żurawlów – Varsovie, le 15 Juiller

A l’initiative de la Fondation „Strefa Zieleni” (Zone Verte), représentant le  mouvement „Złupieni.pl” (pillés.pl), et à l’initiative du parti des Verts (Zieloni), plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées lundi 15 juillet devant le ministère de l’Environnement à Varsovie pour assister à un rassemblement de solidarité avec la protestation  à Żurawlow, qui entrait dans sa septième semaine. Une importante représentation est venue de Żurawlów,  d’agriculteurs  surveillant soigneusement toutes les actions de l’entreprise américaine Chevron, qui veut chercher sur leur territoire le gaz de schiste. Les agriculteurs tiennent des gardes 24h/24, en surveillant tous les faits et gestes  de Chevron, pour l’empêcher  d’enfreindre la loi  et pour prevenir le non-respect systematique des procédures administratives par Chevron.

La Fondation „Strefa Zieleni”  a transmis au ministère une nouvelle demande d’annulation des licences de Chevron pour l’exploration de gaz de schiste  (la première demande de ce type a été déposée récemment par les représentatifs de quatre villages de la municipalités  de Grabowiec, dont Żurawlów). Les manifestants ont transmis également l’eau d’un puits de Rogów, le village voisin, polluée depuis les tests sismiques réalisés en 2011 et aujourd’hui toujours imbuvable. Six représentants des manifestants  – quatre personnes de Żurawlów, la présidente du parti des Verts Agnieszka Grzybek et la directrice  de la Fondation „Strefa Zieleni”  Ewa Sufin-Jacquemart – ont rencontré le vice-ministre de l’Environnement Piotr Woźniak, agissant également en qualité de géologue en chef national.

La  réunion d’une heure et demi n’a malheureusement  abouti à aucune  déclaration du gouvernement, ni à aucune proposition pour résoudre le conflit. Monsieur le ministre Wożniak a encouragé les agriculteurs de Żurawlów de continuer à surveiller le respect de la loi par Chevron. Le ministre a également déclaré que le ministère de l’Environnement „ne décide pas” au sujet des concessions minières, puisque ce sont les maires qui établissent les décisions environnementales, le ministère de l’Environnement „signe seulement” un permis lorsque tous les documents sont déposés en règle. Une modification récente, sur demande du ministre de l’Environnement, du décret du Conseil des Ministres, qui a supprimé la base juridique qui permettait aux maires de réclamer qu’une étude de l’impact environnemental soit établie,  avait pour but selon le ministre Woźniak d’enlever aux maires une obligation administrative pour laquelle ceux-ci n’avait pas de compétence. Agnieszka Grzybek, se référant au vote quelques jours plus tôt de la Commission de l’environnement du Parlement européen rendre l’etude d’impact environnemental obligatoire à chaque étape de l’exploration et l’extraction du gaz de schiste, a souligné que l’UE vise à renforcer les mesures de protection environnementale lors de l’extraction du gaz de schiste en raison des très grandes et irréversibles menaces pour l’environnement. Elle a souligné que notre ministère de l’Environnement devrait également aller dans ce sens, pour assurer la protection de notre environnement et dans l’intérêt de nos citoyens et des générations actuelles et futures des Polonais. Le ministre Wożniak a répondu : «c’est votre opinion, nous en avons une autre”.

Par ailleurs, le ministre Wożniak a déclaré que l’attribution de licences  pour l’exploration et l’extraction du gaz de schiste avec la fracturation hydraulique sur les Principaux Réservoirs des Eaux Souterraines n’était pas contraire à la loi sur l’eau, et que nous avons une garantie que les entreprises qui effectuent les forages ne permettront aucune  fuite, puisque c’est contre leur intérêt économique – une fuite éventuelle  réduirait la pression de gaz et par la même la productivité.

Il a également déclaré qu’il allait dementir l’information diffusée dans les médias comme quoi tous les forages realisés jusqu’à présent seraient défectueux: la qualité du ciment seraient insuffisante pour des forages aussi profonds, ce qui provoquerait sa fissuration lors de la fracturation. Le ministre n’a pas répondu au reproche que les licences ont été délivrées sur les meilleures terres agricoles du pays, et que destiner les terres ci fertilles à l’activité minière et industrielle était du gaspillage,  et mènait  à une grande perte économique pour la région et pour le pays à cause de la perte d’une bonne partie des aliments sains produits en Pologne, que nous serons obligés d’importer pour compenser de l’étranger.

Une délégation de quatre personnes de Żurawlów a rencontré également  le sous-secrétaire d’État au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Tadeusz Nalewajek. Il a exprimé sa surprise que les licences délivrées couvraient les terres ci fertiles. Il s’est engagé à transmettre ces renseignements au ministre de l’Agriculture, Stanislaw Kalemba.

L’après-midi, les manifestants se sont déplacés vers le parc Łazienki Królewskie (Les Bains Royaux) pour faire connaître leur attitude aux ministres de l’Environnement polonais, français et allemand, qui tenaient une conférence de presse conjointe à l’issue d’une réunion dans le cadre du Triangle de Weimar. Le ministre Marcin Korolec est sorti voir les protestataires . Ensuite, la protestation s’est déplacée au Palais de chasse, où les ministres ont pris le déjeuner. On s’est adressé en français à Philippe Martin, le ministre de l’Environnement de France,  sortant du palais, en lui demandant de faire pression sur le gouvernement polonais pour qu’il reconnaisse, comme le président français François Hollande et le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, la menace indéniable  pour l’environnement et pour l’homme que constitue l’exploration et l’extraction du gaz de schiste par fracturation hydraulique, ainsi que le droit des collectivités locales de décider de leur sort.

Durant la journée, dans les rues de Varsovie et aux alentours du parc Łazienki Królewskie, des centaines de dépliants ont été distribués sur la protestation à Żurawlów, contenant entre autres  l’information que les licences delivrées à  Chevron couvraient les trois plus grands réservoirs d’eau souterraine en Pologne, ainsi que ​​les sols les plus fertilles (terres noires) qui constituent seulement 1% des terres arables en Pologne.

Dans la soirée, le documentaire de Lech Kowalski „Drill Baby Drill” a été présenté au centre  „Zielone Centrum M1” (Centre Vert  M1), puis une rencontre-débat avec les résidents de Żurawlów a eu lieu. Tous les participants de la rencontre  (entre autres une heroïne de „Solidarność” Mme Barbara Labuda) exprimaient leur grande préoccupation par la menace posée par l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste,  l’incompréhension de l’indifférence quant au sort des personnes et de l’environnement des authorités centrales, régionales et locales, l’indignation devant l’arrogance et le mépris de la loi de la part de Chevron et d’autres sociétés minières. Pas une seule des personnes présentes n’a essayé de persuader les agriculteurs de Żurawlów qu’ils avaient tort- tous exprimaient leur  compréhension et la promesse de soutien. On a déclaré à l’unanimité, que le film de Lech Kowalski „Drill Baby Drill” doit être montré au public le plus large, pour influencer l’opinion publique et changer la fausse perception des avantages, que représenterait la production massive du gaz de schiste en Pologne.

http://www.lechkowalski.com         http://occupychevron.tumblr.com/

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS