Fundacja Strefa Zieleni wspiera oświadczenie VIII Kongresu Kobiet

Fundacja Strefa Zieleni  od trzech lat koordynuje Centrum Zielone na Kongresie Kobiet, ze wsparciem Fundacji im. Heinricha Bölla. Prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni, Ewa Sufin-Jacquemart, jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Staramy się uwrażliwiać kobiety na te kluczowe w dzisiejszym świecie kwestie jakimi są: zapewnienie biologicznych warunków życia i zdrowia dla naszych dzieci i wnuków, zachowanie dla przyszłych pokoleń nieodnawialnych cennych zasobów i zachowanie jak największej różnorodności gatunkowej zwierząt i roślin. Robimy to, bo jesteśmy Zieloną fundacją i naszym celem statutowym jest „promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działanie na rzecz środowiska naturalnego”.

Ale jako Zielona fundacja promujemy przede wszystkim szeroką wizję innego, zrównoważonego, bardziej demokratycznego, otwartego, tolerancyjnego, nie opartego na przemocy, a na dialogu, lepszego społeczeństwa, państwa i świata. W związku z tym naszymi statutowymi celami są także m.in.: „promocja demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych”, „propagowanie idei równości szans i równego statusu bez względu na narodowość i rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, płeć i orientację seksualną, wiek i stan zdrowia, pochodzenie społeczne i stan majątkowy”, „wspieranie kultury, sztuki i niezależnych mediów; promowanie wolnego obiegu informacji i treści kulturowych”, czy też „wspieranie dialogu i współpracy między społecznościami i jednostkami; promocja pokojowego współistnienia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy”.

Dlatego w pełni wspieramy oświadczenie VIII Kongresu Kobiet i solidaryzujemy się z jego przesłaniem. My też „będziemy wspierać wszelkie inicjatywy obywatelskie na rzecz wolności, demokracji, swobodnego rozwoju społeczeństwa otwartego, praw indywidualnych obywateli i obywatelek. Jesteśmy i będziemy po stronie demokracji, praworządności, równości i europejskości.

Ale będziemy także wspierać wszelkie inicjatywy przeciwstawiające się destrukcyjnej dla przyrody polityce aktualnego rządu , który:

– zniszczył stuletnią niezależną instytucję powołaną do ochrony przyrody, Państwową Radę Ochrony Przyrody, odbierając jej niezależność i zastępując naukowców przyrodników i ekologów leśnikami i myśliwymi;

– dąży do zniszczenia Parków Narodowych wymieniając kolejno tych dyrektorów, którzy się opierają eksploatacyjnej wizji ochrony przyrody;

– wdraża politykę grabieży środowiska, poprzez działania takie jak masowe wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, jedynym naturalnym ekosystemie leśnym w Polsce uznanym przez UNESCO za światowe dziedzictwo przyrody;

– nie waha się bestialsko niszczyć świat żywy, np. poprzez decyzję taką jak całkowita eksterminacja dzików w 42 powiatach wschodniej Polski, poprzez odstrzał 40.000 zwierząt mimo okresu reprodukcyjnego;

– postrzega zwierzęta jako nieczujące, pozbawione inteligencji, kierujące się tylko instynktem, służące człowiekowi przedmioty.

Oświadczamy, ze jako Zielona fundacja będziemy konsekwentnie bronić ochrony przyrody i poszanowania praw zwierząt – czujących, zasługujących na ochronę przed okrucieństwem i cierpieniem istot, którym należy się przestrzeń do życia oraz nadanie i poszanowanie przysługujących im praw.

https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/oswiadczenie_viii_kongresu_kobiet

 

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS