Otwarty list protestacyjny organizacji i kolektywów przeciw osłabianiu przepisów dotyczących gazu łupkowego

Wspólny list otwarty do instytucji UE ws. wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej oraz transatlantyckich umów o wolnym handlu

Ponad 400 grup zatroskanych  obywateli i organizacji ekologicznych, sprzeciwiających się rozwojowi wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych w Europie,  wyraża  głębokie zaniepokojenie kierunkiem, jaki w ostatnim czasie obrała Komisja Europejska w kwestiach dotyczących rewizji regulacji zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (EIA), planów związanych ze stworzeniem ram prawnych dla europejskich złóż niekonwencjonalnych paliw kopalnych, a także negocjowanych przez Komisję umów transatlantyckich.

Więcej informacji : http://heavenorshell.se/open-letter-eu-institutions

Organizacje wciąż mogą podpisać ten list tu: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjFNj-uUhX14dFVKam9qb0UzUE9rYUVUQjhYN0xJTVE&usp=sharing#gid=0

Europa, dn. 16 stycznia 2014r.

Do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso;

Do Komisarzy Unii Europejskiej:  ds.  Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, ds.  Energii,  ds. Klimatu, ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Do członków Parlamentu Europejskiego;

Do naszych Prezydentów, Premierów oraz odpowiednich Ministrów w krajach członkowskich.

Przedmiot: Niekonwencjonalne paliwa kopalne  / Dyrektywa  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (EIA) i inne projekty instytucji europejskich.

My, grupy zatroskanych obywateli oraz organizacje działające na rzecz środowiska, sprzeciwiając się rozwojowi wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych (unconventional fossil fuels, UFF) w Europie, jesteśmy głęboko zaniepokojeni kierunkiem, jaki obrała w ostatnim czasie Komisja Europejska w kwestiach dotyczących rewizji regulacji zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (EIA), planów związanych ze stworzeniem ram prawnych dla europejskich złóż niekonwencjonalnych paliw kopalnych, a także negocjowanych umów transatlantyckich i innych projektów Komisji Europejskiej.

Wydobycie gazu i ropy ze skał łupkowych,  gazu zamkniętego (tight gas), jak i wydobycie metanu ze skał węglowych wymagają zastosowania technologii zwanej „szczelinowaniem hydraulicznym” („fracking”). Wiąże się to nierozerwalnie  i na wielu płaszczyznach  z ujemnym wpływem  na środowisko,  na klimat i zdrowie ludzi, a także z naruszeniami wielu podstawowych wolności i praw człowieka.

Główne powody, dla których sprzeciwiamy się stosowaniu tej technologii:

  • Proces wydobycia niszczy nieproporcjonalnie dużą ilość niezbędnych, podstawowych zasobów: grabi ziemię, zużywa wodę i zanieczyszcza powietrze, niszcząco i w nieodwracalny sposób wpływając na ekosystemy i miejscowe środowisko naturalne;
  •  Wydobycie ww. węglowodorów przyczyni się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych  oraz zmieni lub narazi na szwank priorytety polityki energetycznej UE, a także cele związane z zapobieganiem zmianom klimatu. Zamiast odchodzić od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, rozwijać źródła energii odnawialnej i poprawiać efektywność energetyczną, wydobywając  węglowodory ze złóż niekonwencjonalnych  skazujemy się na kolejny cykl brudnych paliw kopalnych;
  •  Taki przemysł wydobywczy wymaga systemu rurociągów, stacji ciśnieniowych i węzłów transportowych na wielką skalę, co prowadzi nieuchronnie do przecieków metanu, szacowanych według różnych raportów na poziomie pomiędzy 4% a 11% całkowitej objętości wyprodukowanego gazu. Jako gaz cieplarniany, w cyklu 20-letnim  metan jest 86 razy silniejszy od CO2, co sprawia, że produkcja niekonwencjonalnych paliw kopalnych jest potencjalnie jeszcze bardziej szkodliwa dla klimatu, niż emisja gazów związana ze zużyciem węgla.
  •  Mając na uwadze fakt, że przemysł ten wymaga ogromnej liczby pojazdów dla celów transportowych, przedsięwzięcia związane z przemysłem wydobywczym dodatkowo obciążą gospodarkę Unii pod względem nakładów na zniszczoną infrastrukturę (drogi, mosty, itp.). Znakomita większość dróg publicznych w krajach Unii, nie jest przygotowana ani zaprojektowana na przyjęcie dodatkowej ładowności „super-ciężarówek” czy też „pociągów drogowych”, pojazdów, z których ten przemysł korzysta, szczególnie w terenach wiejskich;
  •  Znaczna liczba mieszkańców terenów wydobycia, łącznie z osobami, dla których rolnictwo jest jedynym źródłem utrzymania, odczuje bezpośrednio skutki tego rodzaju eksploatacji, co więcej, może ona przyczynić się do wzrostu ubóstwa;
  •  Podyktowane względami politycznymi promowanie tego typu działań, stoi w całkowitej sprzeczności z rosnącym zapotrzebowaniem na lokalne systemy gospodarcze oparte na promocji i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz na energiach odnawialnych;
  •  Jak wynika z obserwacji i doświadczeń  krajów takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia,  wydobycie niekonwencjonalnych paliw kopalnych wiąże się z uprzemysłowieniem na dużą skalę, ma także ogromny wpływ na planowanie przestrzenne w regionie, a jego skutki odczuwane są szczególnie na gęsto zaludnionych terenach oraz w strefach podatnych na zniszczenie środowiska.

Instytucje Unii Europejskiej opublikowały już raporty z badań pokazujących te zagrożenia. Są one świadome istnienia licznych poddanych ocenie środowiska naukowego badań, wskazujących na wielorakie  niepokojące skutki szczelinowania hydraulicznego.  Decydenci  polityczni zdają się jednak celowo pomijać wszystkie z tych istotnych faktów. Co więcej, nawet opinie bezpośrednio dotkniętych społeczności są brutalnie ignorowane.

Obecne przepisy prawne UE nie gwarantują ustawowego obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w przypadku poszukiwania i wydobycia paliw niekonwencjonalnych na obszarze całej Europy, co oznacza całkowite pogwałcenie zasad europejskiej polityki środowiskowej, celów planowania regionalnego i fundamentalnych europejskich wartości. Ten kluczowy wymóg (oceny oddziaływania na środowisko) wymusiłby konieczność wykonywania badań wyjściowych przed rozpoczęciem nowych projektów oraz zagwarantowałby włączenie lokalnych społeczności w proces decyzyjny.

Zamiast tego, Komisja Europejska, w ramach wspólnego działania prezydenta Barroso i krajów takich jak Wielka Brytania, Polska, Rumunia, Czechy i Węgry, przedstawia jedynie zbiór niewiążących rekomendacji, sprzecznych z rezultatami jej własnej oceny wpływu tej działalności na środowisko, wyraźnie wskazującymi na konieczność podjęcia odpowiednich działań ustawodawczych. Złożone uprzednio obietnice „opracowania europejskich ram prawnych dla bezpiecznego i nieszkodliwego wydobycia węglowodorów” nie będą dotrzymane.

Powyższe argumenty, potwierdzone dowodami, były wyrażane wielokrotnie przy różnych okazjach przez grupy zatroskanych obywateli i organizacje ekologiczne, w szczególności w Rezolucji z Korbach. Wydaje się, że nasi politycy nie chcą, lub nie są przygotowani do przyjęcia tych argumentów.

Jest to poważnym zaprzeczeniem zasad demokracji i jasnym znakiem, że szala przechyla się na korzyść niepewnych i krótkotrwałych, wiążących się ze zniszczeniem środowiska profitów finansowych, za cenę zdrowia publicznego, celów zagospodarowania przestrzennego, wartości demokratycznych i podstawowych wolności i praw człowieka. Zaufanie do UE szybko spada, gdy lokalne społeczności są nękane, żyją w poczuciu zagrożenia i muszą borykać się z represjami i łamaniem praw człowieka, tak jak ma to miejsce w Pungesti (Rumunia), gdzie mieszkańcy sprzeciwiający się niszczącym ich środowisko odwiertom są od października ofiarami gwałcenia ich elementarnych praw i wolności oraz nieakceptowalnej przemocy policyjnej, w Barton Moss (Wielka Brytania), gdzie aresztowania przeciwników odwiertów, w tym kobiet ciężarnych, na oczach dzieci, mają miejsce cały czas od kilku tygodni, czy wreszcie w Żurawlowie (Polska), gdzie mieszkańcy są od miesięcy nękani przez firmę wydobywczą Chevron.

Ten stan rzeczy, który powinien zostać wzięty pod uwagę podczas rewizji dyrektywy oceny środowiskowej EIA, musi też być uwzględniony w negocjacjach umów CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, umowa o wolnym handlu UE-Kanada) i TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, umowa o wolnym handlu UE-USA), negocjowanych w całkowitej tajemnicy. Komisja ogłosiła „niewiążące wytyczne ramowe” dotyczące gazu łupkowego. Jak dużej elastyczności należy się spodziewać, biorąc pod uwagę ogromny nacisk ze strony inwestorów i przemysłu energetycznego?

Jeśli chodzi o umowy CETA i TTIP, staje się coraz bardziej oczywiste, że są one nakierowane również na podważenie przepisów REACH (Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia  2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). A przecież są one narzędziem służącym do ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu, szczególnie przemysłu chemicznego, który wytwarza chemikalia na potrzeby przemysłu wydobywczego.

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę, że zasady arbitrażu pomiędzy przedsiębiorstwami a państwami, zainspirowane Traktatem Karty Energetycznej (Energy Charter Treaty), zostały tak opracowane, że nie służą potrzebom i dobru obywateli, a mają przede wszystkim na celu interes inwestorów. Mogą oni kwestionować przepisy dotyczące ochrony środowiska, tylko dlatego, że stanowią  przeszkodę dla ich inwestycji i w rezultacie zagrażają ich zyskom.

Może to spowodować:

– Wypłatę wysokich rekompensat finansowych dla przedsiębiorstw, którymi następnie obciążone będą budżety poszczególnych państw członkowskich;

–  Powstanie systemu wolnego handlu opartego na Traktacie Karty Energetycznej, który  bezwzględnie faworyzuje sektor prywatny i inwestorów, kosztem interesu społecznego i suwerenności państw członkowskich.

Jak Unia Europejska może wspierać działalność przemysłową nieodwracalnie szkodliwą dla środowiska, gdy korzyści z tej działalności są niepewne i służą wyłącznie przedsiębiorstwom, często spoza Unii? Jak nasi reprezentanci w instytucjach europejskich mogą poświęcić zdrowie publiczne, jakość środowiska i trwałość zasobów niezbędnych dla życia, zdradzając zaufanie swoich wyborców oraz mandat, jaki ci ostatni im powierzyli?

Wobec takich faktów, trudno się dziwić, że spada zaufanie do Unii Europejskiej.

Z wymienionych powyżej powodów z całą powagą apelujemy  do członków Rady Europejskiej, do najwyższych przedstawicieli Komisji i do Europarlamentarzystów o rozsądek i podjęcie natychmiastowego działania w najlepszym interesie populacji ich krajów i wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Zaprzeczanie opisanym powyżej faktom oznaczałoby, że europejscy decydenci polityczni milcząco akceptują szkodliwe skutki szczelinowania hydraulicznego, poświęcając, w najbliższej przyszłości i dla wszystkich przyszłych pokoleń, jakość życia, integralność środowiska i gospodarki lokalne.

Szanowni Członkowie Parlamentu Europejskiego, musicie działać w  sposób zdecydowany i przejrzysty, tak aby  prawo było jednoznaczne. Ocena Oddziaływania na Środowisko konieczna jest w całym cyklu życia odwiertu i powinna zostać przeprowadzona przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności poszukiwawczej lub konstrukcyjnej (budowy pola wiertniczego, wiercenia, cementowania, zabezpieczenia odwiertu, badania otworów wiertniczych za pomocą metod geofizycznych (wire line logging), itd.). Ze względu na liczne zagrożenia, użycie techniki szczelinowania hydraulicznego w celu poszukiwania i wydobycia paliw kopalnych powinno podlegać obowiązkowej Ocenie Oddziaływania  na Środowisko.

Szanowni Członkowie Rady Europejskiej, Panie Prezydencie Komisji Europejskiej, Szanowni Komisarze, Prezydenci i Premierzy oraz ministrowie, których to dotyczy,  powinniście podjąć zdecydowane działania w kierunku usunięcia z umów CETA/TTIP postanowień  o arbitrażowym rozstrzyganiu sporów pomiędzy inwestorami a państwem, ponieważ uniemożliwią one działanie naszych systemów sądowniczych i mogą zostać użyte do ataku na już obowiązujące priorytety polityki ekologicznej, cele związane ze zmianami klimatycznymi i polityką energetyczną, ochronę konsumentów oraz zasady prawne Unii Europejskiej. Postanowienia te mogą również doprowadzić do wyłączenia niektórych rodzajów działalności spod przepisów REACH, które, jeśli już miałyby  podlegać  zmianom, to należałoby je wzmocnić.

Podpisały organizacje  (stan z 23 stycznia 2014) :

Australia National Toxics Network
Austria Bürgerinitiative SCHIEFESgas – Weinviertel statt Gasviertel
Austria Bürgerinitiative Risiko-Gas
Belgium Fracking Free Ireland – Brussels
Belgium Friends of the Earth Flanders & Brussels
Belgium Climaxi vzw
Belgium Corporate Europe Observatory
Belgium Counter Balance
Bulgaria Fracking Free Bulgaria
Bulgaria Climate action coalition
Bulgaria Foundation for Environment and Agriculture
Bulgaria Clean Bulgaria/Чиста България
Bulgaria Solidarna Bulgaria/Солидарна България
Bulgaria Social center „Haspel” /Социален център „Хаспел”
Bulgaria Za Zemiata – Friends of the Earth Bulgaria
Canada Ernst versus Encana
Canada Council of Canadians
Canada WARNED (Toronto), group initiated by the Romanian diaspora in Canada
Canada BC Tapwater Alliance Stop Fracking British Columbia
Czech Republic Koalice STOP HF
Czech Republic Centrum pro dopravu a energetiku
Denmark Skifergas Nej Tak
Denmark NOAH Friends of the Earth Denmark
Europe Food & Water Europe
Europe Via Campesina Europa
Europe End Ecocide in Europe
Europe Push Europe
France Association Gaïa SOS Planète en Danger
France Association Le Cercle de Gindou
France Association Unis Vers Un Milly Vert
France Bastagaz – Alès
France Collectif „Montpellier Littoral contre les gaz, pétrole de schiste!”
France Collectif „non gaz de schiste” Florac
France Collectif 07 Stop au Gaz et Huiles de Schiste
France Collectif 91 Non au gaz et huile (pétrole) de schiste
France Collectif AJC
France Collectif ALDEAH
France Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON !
France Collectif citoyen  Ile de France non aux gaz et pétrole de schiste
France Collectif Citoyen Anti-Gaz de Schiste Pézenas, Castelnau de Guers et Environs
France Collectif citoyen du Narbonnais Non gaz et pétrole de schiste
France Collectif des Taupes énervées
France Collectif des Trois vallées non au gaz et pétrole de schiste
France Collectif Garrigue-Vaunage
France Collectif Gazpart 02
France Collectif Haut-Bugey, Non aux forages d’hydrocarbures
France Collectif Houille-ouille-ouille
France Collectif Isérois Stop GHRM38
France Collectif Lavilledieu
france Collectif Stop au Gaz de Schiste Anduze
France Collectif Stop Pétrole de Schiste Sud
France Convergence Citoyenne pour la Transition Energétique
France CRI Nonville
France Écolectif Dégaze Gignac et Environs
France Gaz de Schiste Non Merci – Clapiers
France Collectif Grand Valentinois contre les gaz de schiste (26)
France Collectif Piémont Cévenol antigaz de schiste
France Collectif stop gaz de schiste 69
France Générations Futures
France Stop pétrole de schiste 77
France Collectif Gignac et environs (34)
France Collectif Citoyen Stop Gaz D’HydroCarbures de Lorraine et d’Alsace (54.55.57.88.67.68)
France Collectif de Barjac
France Collectif Non au gaz et huile de schiste Lot et Garonne
France Collectif 38 voironnais Stop gaz de schistes
France Collectif Roquedur-Le Vigan (Gard)
France Collectif anti gaz de schiste Auzonnet Cèze et Ganière (30)
France Collectf anti gaz de schiste Hautes Cévennes (30)
France Agir pour l’environnement
France Association Sauvegarde du Patrimoine Naturel PACA
France Association Stop Forages Bugey Sud
France Association Stop Forages Bugey Sud (01)
France ATTAC France
France Collectif 34 Grand Montpellier „Gaz de Schiste : Non Merci !”
France Collectifs 83 Non au gaz de schiste
France Collectif Bièvre 38
France Collectif Ceressou
France Collectif de Vigilance CAMISGAZ
France Collectif des Dindons
France Collectif du Pays Fertois, Non au pétrole de schiste
France Collectif Nantais pour l’accès aux soins pour tous
France Collectif Non au gaz de schiste Montélimar Drôme Sud
France Collectif non au gaz de schiste Roynac
France Collectif Stop au gaz de schiste 39
France Collectif Stop Gaz de Schiste Gard Rhodanien
France Collectif Touche pas à mon schiste
France Collectif viganais non au gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs
France Coordination Eau Ile-de-France
France Fondation Danielle Mitterrand France Libertés
France FrenteAmplioOpositorFrance-Mexico-Dto
France HELIO International
France Les  Amis de la Terre Hérault (34)
France Les Amis de la Terre (Friends of the Earth France)
France Objectif Terre 77
France Réseau Action Climat France
France collectif NPGDS du Bocage gâtinais (77-45-89)
France collectif NPGDS du Bocage gâtinais (77-45-89)
Germany Bürgerinitiative für ein lebenswertes Korbach
Germany Bürgerinitiative Fracking freies Hessen
Germany Aktionsbündnis No Moor Fracking
Germany BIST e.V. Herbern
Germany IG Rees gegen Gasbohren e.V.
Germany Interessengemeinschaft gegen Gasbohren in Hamminkeln/Niederrhein
Germany BIGG-Werne
Germany BI Fracking freies Hamburg
Germany BI gegen Gasbohren im Landkreis Rotenburg
Germany IG NRÜ gegen Fracking e.V.
Germany Interessengemeinschaft Fracking-freies Artland e.V., Quakenbrück
Germany IG Schönes Lünne
Germany BI Gemeinsam gegen Gas- und Probebohrungen am Niederrhein/Rees
Germany PowerShift
Germany Bürgerinitiative Fracking freies Hamburg-Harburg
Germany Bürgerinitiative gegen Gasbohren in Kleve
Germany Bürgerinitiative CO2ntra Endlager
Germany BI-Frackloses Gasbohren im LK Rotenburg/Wümme
Germany BI „Kein CO2-Endlager Altmark”
Germany BI Gesundheit und Klimaschutz Unterelbe
Germany Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager e.V. Schleswig-Holstein
Germany urgewald e.V.
Germany BUND Landesverband Niedersachsen e.V.
Germany Aktionsbündnis No Fracking Mülheim an der Ruhr
Germany Know-TTIP
Hungary Friends of the Earth Hungary
International Frack Free World – FFW
International Blue Planet Project
Ireland Friends of the Earth Ireland
Ireland Peace People
Ireland Action from Ireland
Ireland Action for Thoughtful Use of Natural Resources  – ATUN
Ireland Carrick Against Fracking
Ireland Environmental Pillar
Ireland FÍS NUA
Ireland Fracking Free  Clare
Ireland Fracking Free Cork
Ireland Fracking Free Ireland
Ireland Good Energies Alliance Ireland
Ireland Irish Citizens Party
Ireland Irish Doctors  Environmental  Association – IDEA
Ireland Keep Ireland Fracking Free
Ireland Love Ireland Ban Fracking
Ireland Love Leitrim
Ireland No Fracking Dublin
Ireland No Fracking Ireland
Ireland North West Network Against Fracking
Ireland Sporting Rights Owners Association Ireland
Ireland Talamh
Ireland The Swans and the Snails Limited
Ireland United Farmers Association – UFA
Italia cdq Axa Sicura – Roma – Italia
Italia CdQ Palocco
Italia Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula
Italia Aria Nostra
Italia CittĂ Plurale
Italy Italia Nostra – onlus, sezione di Pescara
Italy Emergenza Petrolio Abruzzo
Italy Associazione Ernesto Ragazzoni  (Orta)
Italy Invisible Cities APS
Italy Centro Studi Ecologici Appenninici
Italy L’Onda Rosa- donne e mamme del centro olio
Italy Ola (Organizzazione lucana ambientalista)
Italy Maremma e Futuro
Italy no Fracking Italia
Italy Associazione Bed and Breakfast  „Parco Maiella Costa Trabocchi”
Italy Associazione „Libera Marsico”
Italy Comitato Cittadino „Blocchiamo il Pozzo Pergola 1”
Italy Comitato Parchi Nazionali
Italy Accademia della Ventricina (Scerni, Vasto)  / Italie
Italy Active Citizen (Roma) / Italie
Italy Animalisti Italiani Onlus (Roma) / Italie
Italy Associazione Ambientalista Folgore e Demetra (Trapani)
Italy Associazione Ambiente e Salute di Correggio e San Martino  (Reggio  Emilia)  / Italie
Italy Associazione Apnea  Pantelleria Onlus (Trapani) / Italie
Italy Associazione civica Porta Nuova, di Vasto (Chieti)  / Italie
Italy Associazione Comitato quartiere Villanova, Falconara Marittima (AN) ITALIA
Italy Associazione Profumo di Mare (Reggio Calabria)  / Italie
Italy CARP Novarra Onlus – Coordinanamento Ambientalista Rifiuti Piemonte (Novara)
Italy Centro Internazionale Crocevia  / Italie
Italy Centro Studi Giuseppe Martella” (Peschici, Foggia)
Italy Comitati cittadini per l’ambiente di Sulmona / Italie
Italy Comitato 5 Giugno (Lecco) / Italie
Italy Comitato Abruzzese del paesaggio (Pescara)  / Italie
Italy Comitato Abruzzese Difesa Beni Comuni (Teramo) / Italie
Italy Comitato ambientalisti Lombardia (Cremona)  / Italie
Italy Comitato Ambiente e Sottosuole (Modena)
Italy Comitato Carpignano Sesia
Italy Comitato Difesa Nostro Territorio (Carpignano Sesia, Novara) / Italie
Italy Comitato No Petrolio (Tollo, Chieti – Abruzzo / Italie
Italy Environmental Health Protection Association of Basilicata  (Potenza) / Italie
Italy Fondo Ambiente Italia – Delegazione di Vasto (Vasto, Chieti)
Italy Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (Cagliari) / Italie
Italy Gruppo No Triv Cento (Ferrara) / Italie
Italy Libero Comitato Centroemilia (Ferrara)  / Italie
Italy l’ONDAVERDE ONLUS – movimento ecologista, Falconara Marittima (AN) ITALIA
Italy Mediterraneo No Triv (Policoro, Matera)
Italy Movimento Ambientalista Bat Puglia / Italie
Italy No al progetto Eleonora (Arborea, Oristano)  / Italie
Italy No petrolio alta Irpinia (Avellino)  / Italie
Italy No Scorie Trisaia (Rotondella, Matera)
Italy No  Megacentrale (Guspini, Medio Campiano, Sardegna)  / Italie
Italy Nuovo Senso Civico (Lanciano, CH) / Italie
Italy Rete di Cittadini Liberi (Foggia) / Italie
Italy Terra che ci appartiene (Gonnosfanadiga, Medio Campiano, Sardegna)  / Italie
Italy Terrambiente e sottosuolo (Modena) / Italie
Italy WWF Basilicata (Potenza) / Italie
Italy WWF Zona Frentana e Costa Teatina (Lanciano, Chieti)
Italy Libera Marsico
Italy Blocchiamo il Pozzo Pergola 1
Italy Coordinamento Ambientalista Rifiuti del Piemonte- C.A.R.P. Novara Onlus
Italy Carta di Potenza per la Basilicata
Italy ALTURA: Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti
Italy Diaspora romaneasca unita
Italy Romanii din Italia Impotriva Super-Imunitatii;
Italy Pentru Romania!
Italy No al progetto Eleonora (Arborea, Oristano)
Italy Onda Rosa Libero Osservatorio Val D’Agri
Italy Ufficio di Pastorale Sociale, Arcidiocesi di Lanciano-Ortona – Coord. regionale dell’Ufficio di Pastorale Sociale della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana
Italy Associazione Studi Naturalistici, A.S.N. -onlus
Italy Associazione I Lupi dell’Appennino
Italy Frack Free Horse Hill Norwood Hill
Italy Pro Natura Mare Nostrum
Italy FederEscursionismo Sicilia (Carmelo Nicoloso)
Italy Associazione „La Locomotiva” San Vito Chietino
Italy Associazione I Lupi dell’Appennino
Italy Associazione Politico-Culturale „Occhi del Popolo” San Vito Chietino
Italy Associazione Sportiva Dilettantistica „Polisportiva Arrembaggio” San Vito Chietino
Italy Associazione Studi Naturalistici, A.S.N. -onlus
Italy Centro Sociale Zona 22, San Vito Chietino
Italy Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti (ALTURA)
Italy Romanii din Italia – impotriva exploatarii gazelor de sist (contro la fratturazione idraulica)
Italy Federazione Pro Natura Abruzzo CONALPA
Italy Comitato per la tutela del mare del Gargano
Italy VIVINOVARA – Associazione di volontariato per la difesa dell’ambiente
Italy Re:Common
Lithuania Centre for Sustainable Development
Lithuania Lithuanian Green Party
Lithuania Green Policy Institute
Lithuania Peasant and Green Party of Lithuania
Lithuania Alliance Zali.lt
Lithuania Lithuanian Green Movement
Macedonia Association for environmental protection Terra Floria
Netherlands Stichting Schaliegasvrij Nederland
Netherlands Burgerinitiatief Schaliegas Vrij Boxtel
Netherlands Stichting Schaliegas Vrij Haaren
Netherlands Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands
Netherlands Transnational Institute
Northern Ireland NOTFOR$HALE – Belfast
Northern Ireland Fermanagh Fracking Awareness Network – FFAN
Northern Ireland Ban Fracking  Fermanagh
Norway Transition Nesodden
Poland Workshop for All Beings Association
Poland Citizens Affairs Institute
Poland Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Poland Fundacja Strefa Zieleni (Green Zone Foundation)
Poland koalicja obywatelska Złupieni.pl (citizens coalition Zlupieni.pl)
Poland Center of Sustainable Development
Poland Polska Geotermalna Asocjacja (Polish Geothermal Association)
Poland Zielony Żurawlów (Green Zurawlow)
Poland Stowarzyszenie „W obronie ziemi i wody” („Defending  soil and water” association)
Poland Zielona Kraina Gmina Przywidz
Poland Stowarzyszenie Prodesk
Poland Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów
Poland Stowarzyszenie Wietcisa
Poland Zdrowa Ziemia
Poland Stowarzyszenie Mój Dom Moja Przestrzeń
Poland Stowarzyszenie Stop Wiatrakom
Poland Stowarzyszenie Lewino-NaturaXXI
Poland Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury Mierzyszyn
Poland Komitet Protestacyjny Wsi Ługi
Poland Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Poland Powiatowe Stowarzyszenie Agro-Kaszuby Powiatu Bytowskiego
Poland Fundacja Kaszubskie Sloneczniki
Poland Stowarzyszenie Strzelba Błotna
Poland Stowarzyszenie Grab
Poland Stowarzyszenie Niesiolowice-Węsiory Kamienne Kręgi
Poland Stowarzyszenie RACJONALNA POLSKA
Romania Group for Iiniative of the Civil Society – GISC Barlad
Romania Neuer Weg, Fagaras
Romania Academia Civica Bihor, Oradea
Romania Romania fara Ei, Bucharest
Romania Asociatia Cetatenilor Abuzati din Romania, Iasi
Romania Vira, Barlad
Romania Zero Waste Romania
Romania Rezistenta Pungesti, Pungesti
Romania DobroGeea, Mangalia
Romania Vama Verde, Vama Verde
Romania Organizatia Romana Drepturile Omului
Romania Asociatia Alburnus Maior (Rosia Montana)
Romania Mining Watch Romania
Romania Asociatia Art-Hoc, Oradea
Romania Informal group Solidaritate pentru Romania (group of the Romanian diaspora)
Romania Activisti fara frontiere (Activists without borders), Bucharest
Romania Liga Distributista “Ion Mihalache”, Bucharest
Romania Asociatia Centrul pentru Studii si Initiativa Civica, Arad
Romania Asociatia Quantic, Bucharest
Romania Asociatia SPEhRo, Iasi
Romania Asociatia Amicii Bucovinei, Campulung Moldovenesc
Romania Asociatia Salvati Bucurestiul, Bucharest
Romania Tarnat Kalotaszeg Durabil, Tarant
Romania Informal group Civica Galati, Galati
Romania ECOTOP, Oradea
Romania Greenitiative, Mogosoaia
Romania Interesseförening för Rumäner, Sweden (NGO of the Romanian dispora in Sweden)
Romania Casa de Cultura Permanenta, Cluj Napoca
Romania Verdeata Isteata, Cluj Napoca
Romania Proveritas, Adevarul te face liber, Galati
Romania Ecocivica, Bucharest
Romania Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila, Oradea
Romania Grupul H.ARTA, Timisoara
Romania Asociatia LIFE, Oradea
Romania Asociatia Proiect Moral, Oradea
Romania Asociatia Romania Vie, Bucharest
Romania Militia Spirituala, Bucharest
Romania Asociatia Muriel, Vaslui
Romania Ecotopia Romania Association
Romania Asociatia Rangerilor din Romania
Romania RPER-„Rencontres du Patrimoine Europe- Roumanie”
Romania l’Alliance belgo-roumaine
Romania ARIN
Serbia Stop Ecocide in Serbia
Slovakia Brečťan Nové Mesto nad Váhom
Slovakia Ekocentrum Sosna o.z.
Slovakia Priatelia Zeme – CEPA (FoE Slovakia)
Slovakia Združenie Slatinka
Slovakia Spoločnosť pre trvalo udržatelný život v SR
South Africa Treasure Karoo Action Group
South Africa AfriForum
Spain Amigos de la Tierra España (FoE Spain)
Spain Confederación de Ecologistas en Acción
Spain Plataforma Aragón Sin Fractura
Spain Confederación Nacional del Trabajo – Teruel
Spain Plataforma Stop Fracking Extremadura
Spain Ingenieria sin Fronteras Andalucia
Spain Asamblea Fracking No Pinares ( Burgos)
Spain Plataforma ciudadana Zaragoza sin fractura
Spain Asoc. Soriana para la Defensa y Est. de Naturaleza
Spain Informal group Salvemos Rosia Montana,  Madrid
Spain Plataforma Andalucía Libre de Fracking
Spain Asociación Trusilurri mundo piedra
Spain Asamblea contra la Fractura Hidraulica de las Merindades
Spain Plataforma Asturiana Antifracking
Spain Grupo Antifracking del Norte palentino
Spain Grupo Gurruño, Burgos
Spain Plataforma Fracking ez Bizkaia
Spain Arca Iberica
Spain Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas, Universidad de Valladolid
Spain ASOCIACION SOCIOCULTURAL HOCES DEL ALTO EBRO Y RUDRON
Spain Grupo Arco Cinco Villas Aragon España
Spain Asociación de Cultura Popular Alborada -Gallur
Spain Tierra Viva
Spain Teruel sin Fractura
Spain Asociación El Colletero (Nalda, La Rioja)
Spain Grupo Gurruño, Atapuerca
Spain Asociación Amigos de la Naturaleza
Sweden AMFÖ Aktionsgruppen Mot Fossilgasutvinning På Öland
Sweden Heaven or sHell
switzerland Collectif citoyen Val-de-Travers “Non aux forages d’hydrocarbures”
Switzerland Internationale Direkthilfe, Meisterschwanden
Switzerland Associazione turistica di Bed and Breakfast „PARCO MAIELLA COSTA TRABOCCHI” SAN VITO CHIETINO (CH)
UK Frack Off Lanelli
UK Pantybrad No and Frack-Free Wales
UK Fracking Regs
UK Residents Action on Fylde Fracking (RAFF)
UK Defend Lytham
UK East Kent Against Fracking
UK Frack Free Somerset
UK The Warrior’s Call – pagans united against fracking
UK Frack Free Bristol
UK Caldicot Anti Fracking Alliance (South Wales)
UK Safe Energy Wales (Swansea, South Wales)
UK Frack Free Wales
UK East Kent Against Fracking
UK FRACK-FREE DORSET
UK Friends of the Earth Sheffield
UK Sheffield Climate Alliance
UK Kent Green Party
UK Swanage Team for prosperous environment
UK Frack Free South Yorkshire
UK Frack Free Greater Manchester
UK Frack Free Chew Valley
UK Bromley Against Fracking
UK Ribble Estuary Against Fracking
UK Flatt Derbyshire
UK Town Councillor for Bampton, Devon
UK Frack Free Lincolnshire
UK Transition Sheffield
UK Lewes Aganst Fracking, East Sussex
UK Barton Moss Community Protection Camp
UK Gas Field Free Mendip
UK Green Left
UK Oxfordshire Against Fracking
UK The Corner House
UK Lewes Aganst Fracking, East Sussex
UK Keep Shepherdswell Well Action Group’ Kent
UK No Fracking in Balcombe Society
UK West Kent Against Fracking
UK Kent Green Party
UK Derbyshire Green Party
UK East Midlands Green Party
UK Friends of the Earth Scotland
Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS