Apel do Senatorów – poprzyjcie prosumenckie OZE!

W dniu 16 stycznia posłowie przegłosowali projekt ustawy o OZE wraz z kilkoma poprawkami mniejszościowymi, wprowadzającymi taryfy gwarantowane na mikroinstalacje dla prosumentów.

Fundacja Strefa Zieleni wysłała apel do wszystkich Senatorów aby wsparli te ważne dla obywateli zapisy w ustawie.

Warszawa 27.01.2015r

Szanowny Panie Senatorze, Szanowna Pani Senator,

Apelujemy do Państwa  jako naszych reprezentantów w Senacie RP, z nadzieją, że wesprzecie pro-obywatelskie zapisy w  zatwierdzonym przez Sejm projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która nie powinna być przedmiotem partyjnych rywalizacji.

Rozwój energetyki obywatelskiej jest istotnym bodźcem rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym. Wspierając budowę małych, lokalnych źródeł energii ustawa przyczyni się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionów i całego KRAJU, ale także do tworzenia w nich nowych miejsc pracy, powstawania małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia konkurencyjności zlokalizowanych w nich rodzinnych gospodarstw rolnych oraz ograniczenia zasięgu ubóstwa energetycznego.

Procedowany obecnie w Senacie projekt ustawy jest mocno niedoskonały, jedynie zapisy dotyczące taryf gwarantowanych dla mikro i małych instalacji OZE dają szanse na uzyskanie choć części z wymienionych korzyści. Nie przyjęcie tych zapisów nie posłuży rozwiązywaniu problemów w energetyce, będzie konserwować uprzywilejowanie nieefektywnych technologii oraz skutkować zepchnięciem energetyki rozproszonej na margines.

Poza zapisami „prosumenckimi” ustawa zawiera liczne wady, z których najważniejsze to:

–   utrzymanie wsparcia dla współspalania biomasy. To nieuzasadnione i nadmierne wsparcie prowadzące do naruszenia konkurencyjności na rynku źródeł odnawialnych zostało już zaskarżone do Komisji Europejskiej. Tylko w latach 2005-2012 sektor energetyczny otrzymał prawie 7,5 mld złotych wsparcia dla technologii współspalania, z czego co najmniej 5 mld nie miało żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Co więcej, proceder ten prowadzi do dalszego uzależniania się od importu biomasy z ponad 50 państw świata. Sprowadzane są m.in. skorupy orzechów kokosowych, które następnie spala się w elektrowniach węglowych;

–   pominięcie w ustawie dużej części społeczeństwa zainteresowanej produkcją energii na własne potrzeby. Zgodnie z projektem ustawy z uproszczeń administracyjnych mogą korzystać  tylko osoby fizyczne. Wyłącza to wielką grupę innych podmiotów, które w wielu przypadkach są zainteresowane rozwojem małych źródeł energii opartych na wykorzystaniu lokalnych zasobów energetycznych: przedszkola i szkoły, administratorów budynków publicznych, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gospodarstwa rolne posiadające osobowość prawną. itp.;

To tylko wybrane, najpoważniejsze wady projektu ustawy.

Prosimy o poparcie poprawek prosumenckich zgodnie z wolą  setek tysięcy  wyborców w Polsce, którzy chcą rozwoju energetyki obywatelskiej.

Jesteśmy przekonani, że w sytuacji, w której co najmniej 50% polskiego społeczeństwa chce i może zostać producentem ciepła i energii elektrycznej, stanięcie po stronie energetyki obywatelskiej będzie ważnym argumentem w przypadku starania się o ponowny wybór do Sejmu jesienią 2015 roku.

Z wyrazami poważania

Ewa  Sufin-Jacquemart,  Prezes Zarządu

Fundacja Strefa Zieleni

www.strefazieleni.org

Polecamy również apel na stronie Chronmyklimat.pl

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS