Kongres Kobiet

maj23

Fundacja Strefa Zieleni wspiera oświadczenie VIII Kongresu Kobiet

Fundacja Strefa Zieleni  od trzech lat koordynuje Centrum Zielone na Kongresie Kobiet, ze wsparciem Fundacji im. Heinricha Bölla. Prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni, Ewa Sufin-Jacquemart, jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Staramy się uwrażliwiać kobiety na te kluczowe w dzisiejszym świecie kwestie jakimi są: zapewnienie biologicznych warunków życia i zdrowia dla naszych dzieci i wnuków, zachowanie dla przyszłych pokoleń nieodnawialnych cennych zasobów i zachowanie jak największej różnorodności gatunkowej zwierząt i roślin. Robimy to, bo jesteśmy Zieloną fundacją i naszym celem statutowym jest „promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działanie na rzecz środowiska naturalnego”.

Ale jako Zielona fundacja promujemy przede wszystkim szeroką wizję innego, zrównoważonego, bardziej demokratycznego, otwartego, tolerancyjnego, nie opartego na przemocy, a na dialogu, lepszego społeczeństwa, państwa i świata. W związku z tym naszymi statutowymi celami są także m.in.: „promocja demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych”, „propagowanie idei równości szans i równego statusu bez względu na narodowość i rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, płeć i orientację seksualną, wiek i stan zdrowia, pochodzenie społeczne i stan majątkowy”, „wspieranie kultury, sztuki i niezależnych mediów; promowanie wolnego obiegu informacji i treści kulturowych”, czy też „wspieranie dialogu i współpracy między społecznościami i jednostkami; promocja pokojowego współistnienia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy”.

Dlatego w pełni wspieramy oświadczenie VIII Kongresu Kobiet i solidaryzujemy się z jego przesłaniem. My też „będziemy wspierać wszelkie inicjatywy obywatelskie na rzecz wolności, demokracji, swobodnego rozwoju społeczeństwa otwartego, praw indywidualnych obywateli i obywatelek. Jesteśmy i będziemy po stronie demokracji, praworządności, równości i europejskości.

Ale będziemy także wspierać wszelkie inicjatywy przeciwstawiające się destrukcyjnej dla przyrody polityce aktualnego rządu , który:

– zniszczył stuletnią niezależną instytucję powołaną do ochrony przyrody, Państwową Radę Ochrony Przyrody, odbierając jej niezależność i zastępując naukowców przyrodników i ekologów leśnikami i myśliwymi;

– dąży do zniszczenia Parków Narodowych wymieniając kolejno tych dyrektorów, którzy się opierają eksploatacyjnej wizji ochrony przyrody;

– wdraża politykę grabieży środowiska, poprzez działania takie jak masowe wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, jedynym naturalnym ekosystemie leśnym w Polsce uznanym przez UNESCO za światowe dziedzictwo przyrody;

– nie waha się bestialsko niszczyć świat żywy, np. poprzez decyzję taką jak całkowita eksterminacja dzików w 42 powiatach wschodniej Polski, poprzez odstrzał 40.000 zwierząt mimo okresu reprodukcyjnego;

– postrzega zwierzęta jako nieczujące, pozbawione inteligencji, kierujące się tylko instynktem, służące człowiekowi przedmioty.

Oświadczamy, ze jako Zielona fundacja będziemy konsekwentnie bronić ochrony przyrody i poszanowania praw zwierząt – czujących, zasługujących na ochronę przed okrucieństwem i cierpieniem istot, którym należy się przestrzeń do życia oraz nadanie i poszanowanie przysługujących im praw.

https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/oswiadczenie_viii_kongresu_kobiet

 

wrz15

Centrum Zielone na Kongresie Kobiet

Fundacja Strefa Zieleni jest organizacją partnerską Kongresu Kobiet. Prezeska naszej fundacji, Ewa Sufin-Jacquemart, jest od 2014 roku koordynatorką „Centrum Zielonego”, poruszającego tematy związane z ekologią, środowiskiem, prawami zwierząt, ochroną przyrody, żywnością ekologiczną i in.

Ale jeszcze wcześniej koordynowała panele dyskusyjne nt. energii, klimatu i kobiet: 2013 „Partnerstwa dla klimatu i energii. Energia partnerstwa”

Na youtube można obejrzeć nagrania większości debat Centrum Zielonego :  w 2014 o bezdomności zwierząt domnycho żywności ekologicznejo demokracji energetycznej i klimacie, trzy debaty roku 2015 (o ekologicznych kobiecych sukcesach, o encyklice „Laudato Si” Papieża Franciszka, o żywności i weganizmie;  w 2016 roku: o ekologii i ekolożkach, o wodzie , o myślistwie i ochronie bioróżnorodności.

W 2017 roku po raz pierwszy ekologia wtargnęła na wielką scenę w formie debaty plenarnej „Ekofeminizm czy ekoterroryzm?”.

W 2018 roku, na X Kongresie Kobiet odbyły się trzy debaty w Centrum Zielonym – o klimacie, o ekofeminizmie i o lokalnych eko-bojowniczkach, z których można obejrzeć także krótką relację video. W całości można obejrzeć dodatkowo wystąpienie Renaty Włazik z Bydgoszczy, która walczy o oczyszczenie skażonych chemicznie terenów po zakładach Zachem.

W 2019 roku Fundacja Strefa Zieleni koordynowała dwie debaty w „Centrum Zielonym” : o ekologii i ekonomii oraz o ekologii jako profilaktyce zdrowotnej, w szczególności o smogu i pestycydach. Trzecią debatę, o wodzie, koordynowała Małgorzata Tkacz-Janik dla Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, która też zaprosiła Cecylię Malik dzięki której przed PKiN odbył się wspaniały happening „Wszystkie jesteśmy Siostrami Rzekami”:

Polecamy równiez obejrzeć video prezentujące książeczkę „Kastrujemy bezdomność”, wydaną przez Fundację Karuna, którą dwukrotnie gościlismy w  „Centrum Zielonym” aby popularyzować kampanię na rzecz sterylizacji i kastracji zwierząt domnych. Na skutek tej kampanii prawo zostało zmienione tak aby umożliwić gminom finansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt ze środków gminy,  co radykalnie zmniejsza zarówno bezdomność zwierząt jak i wydatki gminy.  Polecamy książeczkę i zachęcamy do popularyzowanie jej treści w swojej gminie. 

Od 2018 roku zwierzęta zyskały swoje własne „Centrum Zwierząt”, koordynowane przez Karolinę Skowron.

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS