Działania

Nasze działania statutowe

Fundacja realizuje swoje statutowe cele, prowadząc w kraju i za granicą zarówno nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego w szczególności poprzez:

 • działalność edukacyjną, a w szczególności organizowanie szkoleń oraz tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie celów Fundacji;
 • organizowanie wymiany wiedzy, w tym w szczególności: konferencji, seminariów, debat oraz innych form wymiany poglądów; gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji i wiedzy w zakresie celów Fundacji;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie celów Fundacji;
 • prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie celów Fundacji;
 • wykonywanie ekspertyz i opracowań fachowych w zakresie celów Fundacji;
 • działalność wydawniczą i publicystyczną z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i audiowizualnych w zakresie celów Fundacji, w tym wydawanie książek, czasopism, wydawnictw na nośnikach cyfrowych i publikacji elektronicznych;
 • działalność w zakresie promocji i upowszechniania kultury: organizowanie imprez kulturalnych i przedsięwzięć w obrębie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki;
 • prowadzenie kampanii promujących oraz realizujących cele Fundacji;
 • pozyskiwanie środków na realizacje zadań Fundacji;
 • finansowanie i dofinansowanie działań innych podmiotów w zakresie ich działań zbieżnych z celami Fundacji;
 • współpracę z innymi podmiotami o celach zbieżnych z celami Fundacji;
 • przyznawanie stypendiów i grantów na rzecz badaczy, działaczy społecznych i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką związaną z celami Fundacji.

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa, nie prowadząc agitacji wyborczej w rozumieniu art. 105 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 126).

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS