O nas

Kraków 11813261_508869365932323_5766759901939915673_n  Baner

Fundacja Strefa Zieleni propaguje wartości i wizje Zielonych partii i ruchów politycznych na świecie, oddane w Deklaracji z Liverpool, przyjętej na Kongresie Europejskich i Globalnych Zielonych 2 kwietnia 2017 roku, w którym uczestniczyli delegaci dziewięćdziesięciu Zielonych partii z całego świata oraz przedstawiciele wielu Zielonych organizacji politycznych – think-tanków, fundacji i instytutów, wśród nich Fundacji Strefa Zieleni:

Zieloni: Globalny ruch, jednolita wizja

Świat stoi w obliczu niepokojących, niebezpiecznych trendów. Wielu ludzi angażuje się w walkę z wyzwaniami, jakie one rodzą. Zieloni z całego świata, jako rzecznicy zmiany promujący zrównoważoną, sprawiedliwą, spokojną, wolną i demokratyczną przyszłość dla ludzkiej cywilizacji na Ziemi, włączyli się do niezliczonych bitew o nasze wspólne wartości. Zobowiązujemy się, by w przyszłości współpracować jeszcze intensywniej na rzecz fundamentalnych zmian koniecznych do tego, aby oddać następnym pokoleniom świat, który od nich jedynie wypożyczyliśmy.

Kryzysy ekologiczne, konflikty i nierówności narastają, co rodzi oczekiwanie politycznych i społecznych zmian. Pozbawieni skrupułów autorytarni przywódcy i prawicowi politycy wykorzystują to niezadowolenie. Używając populistycznych środków, winą za praktycznie wszystkie problemy obarczają mniejszości, dysydentów, „innych”, zwłaszcza migrantów i azylantów. W odpowiedzi na prawdziwe problemy, takie jak zmiany klimatu czy polityka zaciskania pasa i podziały społeczne, przywódcy tacy jak Putin, Trump, Erdogan, Duterte i inni oferują urojone rozwiązania. My, Zieloni, jesteśmy tego przeciwieństwem – staramy się zastąpić strach nadzieją, nienawiść współczuciem, rasizm – szacunkiem dla wszystkich.

My, Zieloni, oferujemy politykę jednocześnie praktyczną i wizjonerską. Wierzymy w społeczeństwo, które szanuje różnorodność, promuje pokój, tworzy prawdziwą demokrację, zwalcza nierówności, a przede wszystkim szanuje zarówno przyrodę, jak i przyszłe pokolenia. Te Zielone wartości są wspólne dla wszystkich Zielonych partii na całym świecie. Szanując różnorodność Zielonych partii, zarazem mocno stawiamy na wspólność zarówno zasad, jak i praktycznych sposobów  ich wdrażania.

ZMIANY KLIMATU.

Zmiany klimatyczne to największe zagrożenie, jakiemu musimy stawić czoło,  zagrożenie dla jednostek, dla społeczeństwa ludzkiego, dla środowiska i dla przyszłości. My, Zieloni, zobowiązujemy się do szybkiego działania w sprawie zmian klimatu, tak aby osiągnąć cel Porozumienia Paryskiego – ograniczenie ocieplenia do poziomu nie wyższego niż 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Czysty prąd dla wszystkich

Słońce, wiatr i inne źródła odnawialne mogą zasilać planetę w energię. Zieloni pracują nad tym, aby każdy miał dostęp do czystej energii, przy czym wykluczamy elektrownie jądrowe i odrzucamy nowe duże zapory wodne oraz energię z biomasy na skalę przemysłową.

Paliwa kopalne zostawić w ziemi

My, Zieloni, walczymy o to, aby do 2020 r. skończyć z dopłatami do paliw kopalnych w krajach G20, oraz na rzecz dezinwestycji w paliwa kopalne przez rządy i władze publiczne na wszystkich szczeblach. Zieloni sprzeciwiają się szczelinowaniu hydraulicznemu, budowie nowych lub rozbudowie istniejących kopalń węgla oraz wydobyciu ropy i gazu z dna mórz.

Chronić lasy
Lasy naturalne są częścią rozwiązania problemu klimatu, podobnie jak inne typy środowiska naturalnego. Zieloni będą je chronić.

Rekompensata strat i szkód

My, Zieloni, zobowiązujemy się do pomagania krajom szczególnie narażonym na straty i szkody powstałe w wyniku zmian klimatycznych w pozyskiwaniu  sposobów i środków, w tym wynikających z prawa międzynarodowego, na wyrównanie tych szkód.

EKOLOGIA
Systemy Ziemi, od których zależy całe życie, są niszczone, zanieczyszczane lub degradowane w bezprecedensowym tempie. Bez pilnej transformacyjnej zmiany, która umieści działalność ludzką w granicach umożliwiających przetrwanie świata, skutki tego mogą być  katastrofalne. Zieloni są szczególnie powołani do przewodzenia zbiorowym działaniom na rzecz równowagi ekologicznej i przystosowania się do zmieniających się warunków na wszystkich poziomach – od lokalnego do globalnego.

Chronić i odtwarzać przyrodę

My, Zieloni, zobowiązujemy się do ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej i szczególnie zagrożonych ekosystemów, w tym lasów, oceanów oraz lodowców morskich i górskich.

Przekształcać istotne systemy wspomagania człowieka

My, Zieloni, promujemy gospodarkę ekologiczną i nowe rozwiązania w zarządzaniu, które służą zrównoważonemu żywieniu, zrównoważonym systemom wodno-kanalizacyjnym i innym systemom miejskim. Zieloni działają na rzecz równowagi i trwałości ekologicznej. Zieloni są adwokatami zwierząt, promując współczucie dla innych gatunków i zwalczając przemysłową hodowlę i inne formy okrucieństwa.

DEMOKRACJA
Nie poradzimy sobie z problemami klimatycznymi, ekologicznymi i społecznymi bez dynamicznej demokracji. Wierzymy, że demokracja uczestnicząca pozwala obywatelom wypracowywać skuteczne rozwiązania problemów, wobec których stoimy.

Umożliwić reprezentację

My, Zieloni, zobowiązujemy się do usuwania barier w reprezentacji politycznej, takich jak wysokie opłaty za kandydowanie i wyśrubowane zasady rejestracji partii, oraz do wprowadzania reprezentacji proporcjonalnej. Potępiamy antydemokratyczne praktyki, takie jak zasada jednej partii czy dożywotnia prezydentura. Zieloni będą przyłączać się do wyborczych misji obserwacyjnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Dać kobietom możliwość pełnego uczestniczenia w życiu politycznym
My, Zieloni, będziemy współpracować na rzecz usuwania barier w uczestnictwie kobiet w polityce i promować równy udział kobiet we wszystkich wymiarach życia politycznego. Będziemy wzmacniać i wspierać pracę sieci kobiet Global Greens Women’s Network.

Zachęcać młodych ludzi do zaangażowania politycznego

My, Zieloni, będziemy aktywnie zachęcać młodych ludzi do uczestnictwa w każdym wymiarze życia politycznego. Będziemy współpracować z globalną siecią Młodych Zielonych – Global Young Greens, by wzmocnić pozycję ludzi młodych w ramach demokracji uczestniczącej.

Ponownie uruchomić Zieloną Tarczę

Zielona Tarcza, zainicjowana w 2001 roku, mobilizuje Zielonych posłów i działaczy do obrony Zielonych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie. Jest to mechanizm służący wywieraniu nacisku na rządy wszędzie tam, gdzie ludzie są więzieni, torturowani, pozbawiani praw lub żyjący w skrajnym zagrożeniu.

Rządy, a nie korporacje wyznaczają politykę publiczną

My, Zieloni, będziemy działać, aby odzyskać przestrzeń publiczną i władzę oraz zniwelować korporacyjną przewagę nad demokracją. Będziemy zapobiegać temu, aby postanowienia umów handlowych dawały korporacjom uprawnienia do pozywania krajów przed tajne trybunały poza normalnym porządkiem prawnym (mechanizm Inwestor State Dispute Settlement, ISDS).

My, Zieloni, zobowiązujemy się do przeciwdziałania ekologicznej eksploatacji i szkodom wyrządzanym przez ponadnarodowe i lokowane za granicą korporacje, takie jak kanadyjskie firmy wydobywcze w Ameryce Łacińskiej czy firma Shell w Nigerii, w szczególności obnażając działania i wpływy tych korporacji w parlamentach ich krajów pochodzenia.

Bronić społeczeństwa obywatelskiego

My, Zieloni, bronimy prawa do samostanowienia dla każdego człowieka i dla wszystkich grup społecznych oraz prawa do społecznej samoorganizacji. Doceniamy każdy krok naprzód w tworzeniu większej przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego i jego organizacji i sprzeciwiamy się wszelkim naruszeniom tej przestrzeni przez reżimy lub tendencje autorytarne.

Bronić wolności mediów

My, Zieloni, promujemy szacunek dla wolności mediów i wszelkich swobód obywatelskich. Potępiamy nielegalne przetrzymywanie dziennikarzy i represje wobec niezależnych mediów.

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA

My, Zieloni, popieramy bardziej egalitarne społeczeństwo. Nierówność jest szkodliwa dla wszystkich, a drastyczne rozbieżności w dochodach rodzą ubóstwo i prowadzą do korupcji społecznej. Choć globalizacja stworzyła wspaniałe warunki dla społecznego postępu i otworzyła nowe możliwości, jej negatywną stroną jest ogromny wzrost bogactwa i władzy bardzo niewielkiej mniejszości. Włączenie i równość jest kluczem do poprawy jakości życia każdego człowieka.

Płeć i tożsamość seksualna

My, Zieloni, promujemy wyzwolenie i różnorodność. Odrzucamy społeczeństwo, w którym kobiety nie są w pełni równe, i twierdzimy, że upodmiotowienie kobiet jest warunkiem wstępnym i bazą zielonych wartości. Uznajemy, że płeć nie jest binarna, a tożsamość płci jest zróżnicowana. Zieloni od dawna promują równe prawa dla społeczności gejów, lesbijek, biseksualistów, trans- i interseksualistów.

Migracja i uchodźstwo

My, Zieloni, bronimy prawa do ubiegania się o azyl i praw dla imigrantów. Odrzucamy politykę czynienia z nich kozła ofiarnego. Zmiany klimatyczne, globalna nierówność, wojny i konflikty polityczne przyspieszają wzrost liczby uchodźców. Wszystkie rządy, zwłaszcza w krajach najbogatszych, mają obowiązek zajęcia się przyczynami wymuszonych ruchów populacji oraz pomocy w dostarczaniu rozwiązań.

Sprawiedliwość podatkowa

My, Zieloni, zobowiązujemy się walczyć z uchylaniem się od opodatkowania na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym,  tak by korporacje i ludzie zamożni ludzie mieli w nim sprawiedliwy udział. Zieloni odrzucają układ, który pozwala ośmiu superbogatym jednostkom kontrolować tyle samo lub więcej bogactwa, co 50 procent globalnej populacji łącznie.

Edukacja
My, Zieloni, bronimy prawa każdej osoby do dobrego wykształcenia, uzyskiwanego nieodpłatnie. Zieloni promują międzynarodową wymianę młodzieży jako ważny wkład w edukację demokratyczną i internacjonalistyczną. Jako że warunki pracy się zmieniają, ludzie muszą mieć możliwość kształcenia ustawicznego.

Sprawiedliwe i właściwe przystosowanie

My, Zieloni, zobowiązujemy się do zapewnienia sprawiedliwego i właściwego przystosowania dla jednostek i społeczności dotkniętych zmianami w przyrodzie i dystrybucji pracy, wynikającymi z konieczności ekologicznych, rewolucji cyfrowej i mechanizacji.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

My, Zieloni, chcemy budować nową gospodarkę – gospodarkę tych, dzięki tym i dla tych ludzi, którzy chronią ekosystemy i szanują przyrodę.

Transformacja gospodarcza

My, Zieloni, aktywnie promujemy strategie transformacji gospodarczej w przemyśle, usługach i rolnictwie, które łączą sukces gospodarczy z wymogami równowagi i trwałości, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Strategie te ograniczą także monopole, korporacyjne przywileje i dominację oraz grabież ziemi.

Życie w ramach ograniczeń planety

Nieskończony wzrost gospodarczy jest niemożliwy. My, Zieloni, zobowiązujemy się do aktywnej i pilnej współpracy na rzecz przejścia ku życiu w bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni funkcjonowania człowieka na Ziemi.

Rozwój innowacji społecznych

Zielona kultura sprzeciwia się konsumeryzmowi. Zieloni wspierają gospodarkę w obiegu zamkniętym, w której łatwo jest ponownie używać, naprawiać i recyklizować produkty. Popieramy ekonomię społeczną bazującą na wspólnej własności, w formie spółdzielni i tym podobnych instytucji, tak by gospodarka mogła pracować dla większości.

POKÓJ
Kwestie ekologiczne, sprawiedliwość społeczna, demokracja i pokój są ze sobą powiązane. Tylko tam, gdzie ludzie mają demokratyczną kontrolę i cieszą się prawami obywatelskimi i prawami człowieka, w tym prawami kobiet, będą istniały szanse na pokojowe rozwiązywanie sprzeczności. Ludzkość musi „wypracować na wielu poziomach reguły, które pozwolą ludziom z biegiem czasu na adaptację, naukę i zmianę” (Elinor Ostrom), aby przekazać przyszłym pokoleniom to, co odziedziczyliśmy.

Świat wolny od atomu

My, Zieloni, będziemy działać na rzecz zakończenia wydobywania, eksportu i używania uranu oraz prowadzić kampanie na rzecz rozbrojenia jądrowego.

Rządy prawa

My, Zieloni, będziemy pracować nad utrzymaniem i dalszym rozwijaniem wielostronnego ładu międzynarodowego z ONZ jako jego bazą. Odrzucamy system stosunków międzynarodowych, w którym silni działają według własnych życzeń, a słabi muszą działać zgodnie z ich wolą.

Sprawiedliwy handel

Sprawiedliwy handel jest koniecznym warunkiem pokojowego rozwoju międzynarodowego. My, Zieloni, sprzeciwiamy się wyzyskowi poprzez handel, który niszczy tkankę społeczną.

Odrzucić militaryzację

My, Zieloni, odrzucamy militaryzację stosunków międzynarodowych. Nigdy nie zaakceptujemy użycia środków wojskowych do zmiany granic lub pozbawienia narodów wolności.

Deklaracja z Liverpoolu, przyjęta 2 kwietnia 2017 r.

Jako Zielona fundacja polityczna jesteśmy jedną z organizacji partnerskich Zielonej Fundacji Europejskiej (Green European Foundation, GEF) i warszawskiego przedstawicielstwa niemieckiej zielonej Fundacji im. Heinricha Bölla (HBS).

Latem organizujemy dla GEF i w partnerstwie z HBS „Zielony Letni Uniwersytet” – miejsce wymiany wiedzy, myśli i umiejętności oraz miejsce integracji polskich i europejskich środowisk i aktywistów bliskich zielonym wartościom. Na Kongresie Kobiet koordynujemy „Centrum Zielone” poświęcone ekologii i ochronie środowiska, gdyż wierzymy, że aktywne, otwarte, kompetentne i skłonne do długoterminowego myślenia i przewidywania kobiety są lepiej przygotowane niż mężczyźni do koniecznej pro-ekologicznej transformacji.  W międzyczasie organizujemy konferencje, debaty, spotkania, pokazy filmów i wystawy. Informujemy o bieżących najważniejszych działaniach obywatelskich, wydajemy publikacje elektroniczne i papierowe, a nasi ludzie prezentują ekopolityczną wizję świata w mediach, przede wszystkim w naszej partnerskiej gazecie „Zielone Wiadomości„, ale także na ulicach, w szkołach i organizacjach.

Bo nie jesteśmy tylko think-tankiem. Rzeczywistość zmusza nas do coraz intensywniejszego aktywizmu w ramach polskich, europejskich i światowych sieci organizacji i społeczności podejmujących pokojowe inicjatywy – petycje, demonstracje, listy do posłów i władz, happeningi, kampanie w mediach społecznościowych, wystąpienia w mediach internetowych i oficjalnych, udział w konsultacjach publicznych – aby powstrzymać destrukcyjne dla ludzi i środowiska trendy neoliberalnej globalnej gospodarki. Nasze priorytety to ochrona klimatu, bioróżnorodności, suwerenności żywnościowej, demokracji, praw człowieka i pokoju, ale też progresywna polityka miejska, jako że miasta są w dzisiejszych warunkach awangardą pro-ekologicznej, pro-demokratycznej i anty-dyskryminacyjnej transformacji. Walczymy też z niesprawiedliwymi umowami handlowymi jak TTIP, CETA czy TISA, w ramach grupy zaangażowanych organizacji spośród 80 organizacji, które podpisały deklarację Uwaga TTIP. Przystąpiliśmy do koalicji „Więcej niż energia” na rzecz rozwoju energii odnawialnych, a w szczególności tzw. energetyki obywatelskiej, czyli niewielkich rozproszonych instalacji OZE oraz spółdzielni i wspólnot energetycznych.  Jesteśmy członkiem koalicji NiechŻyją! broniącej praw zwierząt dziko żyjących. Przystąpiliśmy również do globalnej sieci Nyeleni na rzecz suwerenności żywnościowej, w ramach jej  polskiej platformy Nyeleni Polska, gdyż całkowicie zgadzamy się z Deklaracją z Nieleni przyjętą w 2007 r. , jak też z Deklaracją Nyeleni Europa z 2011 r.  Uczestniliśmy w tworzeniu Koalicji Ratujmy Rzeki, powstałej pod koniec 2016 roku, sprzeciwiającej  się m.in. nieracjonalnym, drogim i niebezpiecznym planom zamiany naszych największych rzek w wielkie międzynarodowe drogi wodne. W maju 2017 roku przystąpiliśmy do Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich i aktywnie uczestniczyliśmy w V Kongresie Ruchów Miejskich.

Wspieramy wszelkie obywatelskie ruchy w obronie praw obywatelskich: w obronie praw kobiet jak #czarnyprotest, praw osób nieheteroseksualnych i transseksualnych, demokracji i wolności, jak protesty Obywateli RP i demonstracje w obronie wolności i Unii Europejskiej KODu.

Aktywnie wspieramy też europejskie sieci i ruchy: sieć przeciw rozwojowi przemysłu wydobywczego niekonwencjonalnych paliw kopalnych (gazu łupkowego) oraz sieć przeciw niesprawiedliwym i niebezpiecznym umowom UE o wolnym handlu i inwestycjach (TTIP, CETA, TISA i ok. 30 następnych czekających w kolejce…).

W sprawach dotyczących degradacji środowiska w razie potrzeby wchodzimy, wraz z organizacjami ekologicznymi, w postępowania administracyjne na prawach strony, wspierając zagrożone lokalne społeczności.

Zapraszamy do współpracy!

Nasza aktywność daje nadzieję na bardziej progresywny i pro-ekologiczny rozwój naszego kraju, pod warunkiem, że otrzymamy wsparcie od obywateli i obywatelek, którzy i które chcieliby i chciałyby aby ich dzieci żyły w lepszym, czystszym, zdrowszym, bardziej tolerancyjnym i przyjaznym różnorodności kraju.

Jeżeli uważasz, że Polsce, podobnie jak w innych europejskich i pozaeuropejskich krajach, potrzebny jest ruch polityczny Zielonych, zaangażuj się w nasze działania jako wolontariusz/ka lub wesprzyj nas jednorazową lub systematyczną darowizną

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS