Strefa Zieleni przystąpiła do ruchu „Złupieni.pl”

Fundacja Strefa Zieleni przystąpiła do ruchu „Złupieni.pl” , zawiązanego 23 czerwca 2013 r. . Oto deklaracja uczestników ruchu:

Polska, Jedlicze, dn. 23 czerwca 2013r.

 Deklaracja Ogólnopolskiego Ruchu „Złupieni.pl”

 

na rzecz wstrzymania rozpoznawania i eksploatacji zasobów energetycznych w Polsce   z użyciem technologii zagrażających życiu ludzi, niszczących bezpowrotnie środowisko, zmuszających tysiące obywateli do opuszczania swoich ziem oraz zbudowania polskiego  i międzynarodowego przymierza pozyskiwania energii czystej, taniej, powszechnie dostępnej, dającej bezpieczeństwo bytu obecnego i przyszłych pokoleń.

Niżej podpisani obywatele RP, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, jednostek samorządów terytorialnych, komitetów obywatelskich, osób fizycznych, świadomi konstytucyjnych praw i obowiązków, zgodnie z art. 12 Konstytucji RP, postanawiają powołać Ogólnopolski Ruch pod nazwą „Złupieni.pl”

Przyczyną powołania Ruchu „Złupieni.pl”, jest obrona konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli przed nieuzasadnionymi ekonomicznie, społecznie  i środowiskowo decyzjami władz centralnych RP, w szczególności:

–          uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego, dającego możliwość wywłaszczania Polaków z ich ziemi przez koncesjonariuszy w ramach tzw. „celu publicznego”, na obszarach 1/3 Polski dla gazu łupkowego i ok. ½ kraju dla wszystkich koncesji na zasoby energetyczne i surowcowe;

–          oddanie za opłaty koncesyjne, stanowiące ok. 1% wartości kopalin energetycznych niekonwencjonalnych i konwencjonalnych oraz 0,5% wartości kopalin im towarzyszących, stanowiących własność obywateli RP, w ogromnej większości podmiotom zależnym od kapitału zagranicznego (w tym firmom zależnym od Gazpromu);

–          zgoda na stosowanie technologii „szczelinowania hydraulicznego” (rozszczelniania skał złożowych pod ziemią, ang. fracking, w celu uwolnienia gazu i ropy) niebezpiecznego dla życia ludzi i zwierząt w sposób bezpośredni (awarie, katastrofy) i długoterminowy poprzez  emisje zanieczyszczeń do gleb, powietrza i wód;

–          zgoda na niezgodne z prawem zużywanie zasobów wód pitnych dla celów technologicznych  i ich bezpowrotne skażenie substancjami toksycznymi w ilościach powodujących zagrożenie dostępu do wody pitnej dla większości obywateli RP;

Cele powołanego Ogólnopolskiego Ruchu ‘Złupieni.pl”, to:

  •  propagowanie i wdrażanie „dobrej energii”, ze źródeł odnawialnych, czystej i taniej, nie poddawanej manipulacji cenowej i fiskalnej przez globalnych „graczy”;
  • delegalizacja przepisów dotyczących koncesji w prawie geologicznym i górniczym, między innymi w zakresie udzielania celu publicznego firmom prywatnym, działającym dla zysku,  z prawem wywłaszczania obecnych właścicieli z ich ziemi oraz wolnego handlu koncesjami, czyli polskimi zasobami naturalnymi;
  • wprowadzenie moratorium lub całkowitego zakazu na rozpoznawanie i eksploatację węglowodorów niekonwencjonalnych metodą szczelinowania hydraulicznego, której szkodliwość dla ludzi i środowiska została ponad wszelką wątpliwość udokumentowana w czasie badań (Francja, Niemcy) i eksploatacji w USA, Kanadzie, Australii;
  • wprowadzenie skutecznego monitoringu obywatelskiego nad działaniem władz, wspierających globalne koncerny, stojących w jawnej sprzeczności z interesem społeczeństwa i państwa polskiego;

 

Założone cele Ogólnopolski Ruch „Złupieni.pl” będzie realizował poprzez:

  •  informowanie społeczeństwa o rzeczywistych zagrożeniach społecznych związanych  z wywłaszczeniami i ograniczeniami działalności gospodarczych na terenach objętych koncesjami na zasoby energetyczne i pozostałe surowcowe, wymienione w art. 104 Ustawy Prawo geologiczne  górnicze (Dz. Ustaw z 9 czerwca 2011r. Nr 163 poz. 981);
  • przekazywanie rzetelnych informacji z dotychczasowych udokumentowanych awarii, katastrof, chorób i zgonów ludzi i zwierząt w wyniku zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza, substancjami toksycznymi, rakotwórczymi i innych dowodów (mikrowstrząsy, substancje radioaktywne, itp.) na niezwykle groźną, emisyjną i nieodwracalnie zmieniającą środowisko technologię szczelinowania hydraulicznego oraz innych anachronicznych technologii  pozyskiwania energii i surowców energetycznych;
  • dokumentowanie i ujawnianie braku efektywności ekonomicznej, społecznej i środowiskowej proponowanych przez władze centralne rozwiązań produkcji energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz ogromu dostępnej alternatywnej energii i możliwości pozyskiwania gazu z innych źródeł (zgazowanie węgla, odpadów, osadów ściekowych, biomasy, odpadów z biomasy);
  • ujawnianie i propagowanie technik wykorzystania ogólnie dostępnych źródeł energii czystej, taniej, odnawialnej, jak energia geotermalna, słońca, wiatru, wody i energia pozyskiwana w sposób innowacyjny (tzw. new energy) z wykorzystaniem polskich patentów;
  • nawiązanie współpracy i współdziałanie z obywatelami i organizacjami w Polsce i za granicą  o celach działania spójnych lub zbliżonych do celów Ruchu „Złupieni.pl”

 

Ogólnopolski Ruch „Złupieni.pl” jest ruchem otwartym dla każdego obywatela, organizacji pozarządowej, samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, działających dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Sygnatariusze Ogólnopolskiego Ruchu „Złupieni.pl”

http://www.zlupieni.pl/

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS