Wizja

Fundacja Strefa Zieleni wspiera działania zgodne z ideologią i programem Zielonych (partii politycznych oraz organizacji pozarządowych). Główne linie tego programu są takie same w Polsce, w Unii Europejskiej i na całym świecie – to przede wszystkim zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny, sprawiedliwość społeczna i równość szans, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji uczestniczącej, zwalczanie wszelkich dyskryminacji, wolność światopoglądowa, rozdział państwa i Kościoła, wolność słowa i wolny obieg informacji, rozwój społeczeństwa wiedzy, odpowiedzialne zarządzanie, społeczna odpowiedzialność biznesu, zielona gospodarka, zielona reforma podatkowa.

Działania fundacji starają się być odpowiedzią na największe wyzwania naszych czasów: katastrofa klimatyczna, dramatyczna utrata bioróżnorodności, wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych, ogromne zanieczyszczenie środowiska i rosnące gwałtownie wielkie nierówności, poszukując nowych przyszłościowych rozwiązań politycznych, społecznych i gospodarczych.

W Europie nasza Fundacja współpracuje z Green European Foundation (Zieloną Fundacją Europejską) oraz European Green Party (Europejską Partią Zielonych).

W Polsce współpracujemy z licznymi organizacjami pozarządowymi oraz z partią Zieloni, m.in. organizując Zielone Letnie Uniwersytety, organizując debaty, konferencje, warsztaty, wystawy i inne wydarzenia mające na celu propagowanie zielonej myśli i programu), jak również wspieramy magazyn Zielone Wiadomości.

Nasze cele statutowe

Cele statutowe Fundacji Strefa Zieleni:

  • promocja demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych;
  • wspieranie oddolnej aktywności gospodarczej, promocja etycznych postaw w biznesie, propagowanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie zaradności społecznej;
  • promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działanie na rzecz środowiska naturalnego;
  • propagowanie idei równości szans i równego statusu bez względu na narodowość i rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, płeć i orientację seksualną, wiek i stan zdrowia, pochodzenie społeczne i stan majątkowy;
  • promowanie wolności światopoglądowej;
  • wspomaganie nauki i upowszechnianie jej wyników, promowanie wolności wymiany myśli naukowej;
  • wspieranie kultury, sztuki i niezależnych mediów; promowanie wolnego obiegu informacji i treści kulturowych;
  • wspieranie inicjatyw lokalnych i aktywizowanie społeczności lokalnych;
  • wspieranie dialogu i współpracy między społecznościami i jednostkami; promocja pokojowego współistnienia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy.

WESPRZYJ NAS!

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS